Cấp bậc tác giả:

HTML

Tính thời gian từ một thời điểm

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:20 PM
Hiệu ứng JavaScript này sẽ hiển thị số năm, số tháng và số ngày đối với một thời điểm được chọn.
  • 0
  • 1446

Tính thời gian từ một thời điểm


Hiệu ứng JavaScript này sẽ hiển thị số năm, số tháng và số ngày đối với một thời điểm được chọn.

JavaScript:


<script language="javascript">

// Created by: Chris Hallberg :: http://kanoa.heavenfromhell.com


function time() {

  // Enter the month, day, and year below you want to use as

  // the starting point for the date calculation

  var amonth = 9

  var aday = 11

  var ayear = 2001


  var x = new Date()

  var dyear

  var dmonth

  var dday

  var tyear = x.getFullYear()

  var tmonth = x.getMonth()+1

  var tday = x.getDate()

  var y=1

  var mm=1

  var d=1

  var a2=0

  var a1=0

  var f=28


  if ((tyear/4)-parseInt(tyear/4)==0) {

    f=29

  }


  m = new Array(31, f, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31)


  dyear = tyear-(ayear)


  dmonth = tmonth-amonth

  if (dmonth<0) {

    dmonth = dmonth+12

    dyear--

  }


  dday = tday-aday

  if (dday<0) {

    var ma = amonth+tmonth

    if (ma>12) {ma = ma-12}

    if (ma=0) {ma = ma+12}

    dday = dday+m[ma]

    dmonth--

  }


  if (dyear==0) {y=0}

  if (dmonth==0) {mm=0}

  if (dday==0) {d=0}

  if ((y==1) && (mm==1)) {a1=1}

  if ((y==1) && (d==1)) {a1=1}

  if ((mm==1) && (d==1)) {a2=1}

  if (y==1){

  document.write(+dyear+" Years") }

    if ((a1==1) && (a2==0)) {document.write(" and ")}

    if ((a1==1) && (a2==1)) {document.write(", ")}

    if (mm==1){

    document.write(dmonth+" Months")

  }

  if (a2==1) {document.write(", and ")}

  if (d==1){

    document.write(+dday+" Days")

  }

}


HTML:

<b><script type="text/javascript">time()</script></b> since September 11, 2001

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML