Cấp bậc tác giả:

HTML

Tính thời gian từ một thời điểm

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:20 PM
Hiệu ứng JavaScript này sẽ hiển thị số năm, số tháng và số ngày đối với một thời điểm được chọn.
  • 0
  • 1940

Tính thời gian từ một thời điểm

Loading...

Hiệu ứng JavaScript này sẽ hiển thị số năm, số tháng và số ngày đối với một thời điểm được chọn.

JavaScript:


<script language="javascript">

// Created by: Chris Hallberg :: http://kanoa.heavenfromhell.com


function time() {

  // Enter the month, day, and year below you want to use as

  // the starting point for the date calculation

  var amonth = 9

  var aday = 11

  var ayear = 2001


  var x = new Date()

  var dyear

  var dmonth

  var dday

  var tyear = x.getFullYear()

  var tmonth = x.getMonth()+1

  var tday = x.getDate()

  var y=1

  var mm=1

  var d=1

  var a2=0

  var a1=0

  var f=28


  if ((tyear/4)-parseInt(tyear/4)==0) {

    f=29

  }


  m = new Array(31, f, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31)


  dyear = tyear-(ayear)


  dmonth = tmonth-amonth

  if (dmonth<0) {

    dmonth = dmonth+12

    dyear--

  }


  dday = tday-aday

  if (dday<0) {

    var ma = amonth+tmonth

    if (ma>12) {ma = ma-12}

    if (ma=0) {ma = ma+12}

    dday = dday+m[ma]

    dmonth--

  }


  if (dyear==0) {y=0}

  if (dmonth==0) {mm=0}

  if (dday==0) {d=0}

  if ((y==1) && (mm==1)) {a1=1}

  if ((y==1) && (d==1)) {a1=1}

  if ((mm==1) && (d==1)) {a2=1}

  if (y==1){

  document.write(+dyear+" Years") }

    if ((a1==1) && (a2==0)) {document.write(" and ")}

    if ((a1==1) && (a2==1)) {document.write(", ")}

    if (mm==1){

    document.write(dmonth+" Months")

  }

  if (a2==1) {document.write(", and ")}

  if (d==1){

    document.write(+dday+" Days")

  }

}


HTML:

<b><script type="text/javascript">time()</script></b> since September 11, 2001

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML