Regular Expressions

Regular Expressions (Regex) dịch ra tiếng Việt là Biểu thức chính quy. Regex có thể dc sử dụng với bất kỳ dữ liệu nào mà ta có thể truy cập, thông qua ứng dụng hoặc ngôn ngữ lập trình.

BÀI VIẾT GẦN NHẤT