Windows Form

Windows Form là 1 PC chạy trên nền windows. Winform được design dựa trên các hàm và lớp để vẽ được cung cấp sẵn cho các ngôn ngữ lập trình (desktop application);

BÀI VIẾT GẦN NHẤT