Cấp bậc tác giả:

HTML

Đếm ngược sự kiện

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:18 PM
Tương tự như hiệu ứng Số ngày còn lại nhưng đoạn mã JavaScript JavaScript này sẽ thông báo cho bạn nếu sự kiện bạn cài đặt đã qua rồi.
  • 0
  • 2123

Đếm ngược sự kiện

Loading...

Tương tự như hiệu ứng Số ngày còn lại nhưng đoạn mã JavaScript JavaScript này sẽ thông báo cho bạn nếu sự kiện bạn cài đặt đã qua rồi.


JavaScript:

<script language="javascript">

<!--

/*

Created by: James Crooke :: http://www.cj-design.com


** Additional formats can be seen on the Web site at:

http://www.cj-design.com/demos/cjeventcountdownv1/ */


function renderMessage(dateStr, msg1, msg2, countFrom) {

  var date = new Date(dateStr);

  var now = new Date();

  var diff = date.getTime() - now.getTime();

  var days = Math.floor(diff / (1000 * 60 * 60 * 24)) + 1;

  if(days < 1) {

    document.write(msg1);

  } else {

    if(countFrom)

      days = countFrom - days;

    document.write(msg2.replace(/%days%/g, number_format(days)));

  }

}

function number_format(num) {

  num = num.toString().replace(/\$|\,/g,'');

  if(isNaN(num)) {

    num = "0";

  }

  sign = (num == (num = Math.abs(num)));

  num = Math.floor(num*100+0.50000000001);

  num = Math.floor(num/100).toString();

  for (var i = 0; i < Math.floor((num.length-(1+i))/3); i++)

  num = num.substring(0,num.length-(4*i+3))+','+

  num.substring(num.length-(4*i+3));

  return (((sign)?'':'-') + num);

}

// -->

</script>


HTML:


<script type="text/javascript">

<!--

  // 1st parameter: "target date", 2nd parameter: "late message", 3rd parameter: "early message".

  renderMessage("December 11, 2008", "You missed it!!", "Hurry, there's only %days% days to go!");

//-->

</script>

</blockquote>

<p>

In this example, the date is set to <strong>November 15, 2005</strong>, a date

which has passed...</p>

<blockquote>


<script type="text/javascript">

<!--

  renderMessage("November 15, 2005", "You missed it!", "Hurry, there's only %days% days to go!");

//-->

</script>

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML