Cấp bậc tác giả:

HTML

Đồng hồ đếm ngược

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:19 PM
Đoạn mã này sẽ tạo một đồng hồ đếm ngược trên trang web (trong ví dụ là 10 phút), khi hết thời gian thì đoạn mã JavaScript sẽ chuyển sang một địa chỉ khác. Hiệu ứng rất thích hợp cho những bài kiểm tra trực tuyến.
  • 0
  • 4823

Đồng hồ đếm ngược

Loading...

Đoạn mã này sẽ tạo một đồng hồ đếm ngược trên trang web (trong ví dụ là 10 phút), khi hết thời gian thì đoạn mã JavaScript sẽ chuyển sang một địa chỉ khác. Hiệu ứng rất thích hợp cho những bài kiểm tra trực tuyến.

CSS:

<style type="text/css">

#txt {

  border:none;

  font-family:verdana;

  font-size:16pt;

  font-weight:bold;

  border-right-color:#FFFFFF

}


JavaScript:


<script language="javascript">

// Created by: Neill Broderick :: http://www.bespoke-software-solutions.co.uk/downloads/downjs.php


var mins

var secs;


function cd() {

  mins = 1 * m("10"); // change minutes here

  secs = 0 + s(":01"); // change seconds here (always add an additional second to your total)

  redo();

}


function m(obj) {

  for(var i = 0; i < obj.length; i++) {

   if(obj.substring(i, i + 1) == ":")

   break;

  }

  return(obj.substring(0, i));

}


function s(obj) {

  for(var i = 0; i < obj.length; i++) {

   if(obj.substring(i, i + 1) == ":")

   break;

  }

  return(obj.substring(i + 1, obj.length));

}


function dis(mins,secs) {

  var disp;

  if(mins <= 9) {

   disp = " 0";

  } else {

   disp = " ";

  }

  disp += mins + ":";

  if(secs <= 9) {

   disp += "0" + secs;

  } else {

   disp += secs;

  }

  return(disp);

}


function redo() {

  secs--;

  if(secs == -1) {

   secs = 59;

   mins--;

  }

  document.cd.disp.value = dis(mins,secs); // setup additional displays here.

  if((mins == 0) && (secs == 0)) {

   window.alert("Time is up. Press OK to continue."); // change timeout message as required

   // window.location = "yourpage.htm" // redirects to specified page once timer ends and ok button is pressed

  } else {

  cd = setTimeout("redo()",1000);

  }

}


function init() {

  cd();

}

window.onload = init;


HTML:

<form name="cd">

<input id="txt" readonly="true" type="text" value="10:00" border="0" name="disp">

</form>


Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML