DotNet Group là một mạng lưới cộng đồng online của các trang web cộng đồng cho các nhà phát triển. Chúng tôi công nhận người dùng và các thành viên của chúng tôi là tài sản lớn nhất của chúng tôi, phấn đấu để cung cấp cho họ chất lượng dịch vụ và cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của họ và bảo vệ nó khỏi bị tổn hại.