thời điểm định trước. Mã nguồn tuy ngắn nhưng rất hiệu quả." />
   
Cấp bậc tác giả:

HTML

Số ngày còn lại

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:17 PM
Hiển thị số ngày còn lại cho đến thời điểm">thời điểm định trước. Mã nguồn tuy ngắn nhưng rất hiệu quả.
  • 0
  • 2106

Số ngày còn lại

Loading...

Hiển thị số ngày còn lại cho đến thời điểm">thời điểm định trước. Mã nguồn tuy ngắn nhưng rất hiệu quả.

JavaScript


<script type="text/javascript">

// Created by: Robin Jones :: http://www.robinjones1.freeuk.com/


function daysTill() {

  //----------  EDIT THE VARIABLES BELOW  ------------------

  // EDIT THE VARIABLES BELOW

  var day= 1 // Day

  var month= 1 // Month

  var year= 2009 //Year

  var event= "New Year's Day 2009"

  var end =  "days left until"

  //----------  END OF EDIT  -------------------------------


  var daystocount=new Date(year, month -1, day)

  today=new Date()

  if (today.getMonth()==month && today.getDate()>day)

  daystocount.setFullYear(daystocount.getFullYear())

  var oneday=1000*60*60*24

  var write = (Math.ceil((daystocount.getTime()-today.getTime())/(oneday)))

  document.write('There are <strong>'+write +'</strong> '+end+' '+event)

}


</script>


HTML


<script>

daysTill();</script>

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML