MySQL

MySQL là một chương trình dùng để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL). Điều quan trọng ở đây là CSDL là một hệ thống được sắp xếp, phân lớp rõ ràng ngăn nắp những thông tin mà mình lưu trữ.

BÀI VIẾT GẦN NHẤT