Cấp bậc tác giả:

HTML

Đếm giây

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:12 PM
Hiệu ứng sẽ đếm thời gian từ lúc bạn nhấn nút Start với nút Finish.
  • 0
  • 1902

Đếm giây

Loading...

Hiệu ứng sẽ đếm thời gian từ lúc bạn nhấn nút Start với nút Finish.

JavaScript:


<script language="Javascript">

<!-- Gracefully hide from old browsers

//   You may copy, modify and/or distribute it under the terms of the GNU General Public License.

//   See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html for terms and conditions


// Javascript to compute elapsed time between "Start" and "Finish" button clicks

function timestamp_class(this_current_time, this_start_time, this_end_time, this_time_difference) { 

this.this_current_time = this_current_time;

this.this_start_time = this_start_time;

this.this_end_time = this_end_time;

this.this_time_difference = this_time_difference;

this.GetCurrentTime = GetCurrentTime;

this.StartTiming = StartTiming;

this.EndTiming = EndTiming;

}


//Get current time from date timestamp

function GetCurrentTime() {

var my_current_timestamp;

my_current_timestamp = new Date(); //stamp current date & time

return my_current_timestamp.getTime();

}


//Stamp current time as start time and reset display textbox

function StartTiming() {

this.this_start_time = GetCurrentTime(); //stamp current time

document.TimeDisplayForm.TimeDisplayBox.value = 0; //init textbox display to zero

}


//Stamp current time as stop time, compute elapsed time difference and display in textbox

function EndTiming() {

this.this_end_time = GetCurrentTime(); //stamp current time

this.this_time_difference = (this.this_end_time - this.this_start_time) / 1000; //compute elapsed time

document.TimeDisplayForm.TimeDisplayBox.value = this.this_time_difference; //set elapsed time in display box

}


var time_object = new timestamp_class(0, 0, 0, 0); //create new time object and initialize it


//-->

</script>


HTML:

<form>

   <input type="button" value="Start" onClick="time_object.StartTiming()"; name="StartButton">

   <input type="button" value="Finish" onClick="time_object.EndTiming()"; name="EndButton">

  </form>

  <form name="TimeDisplayForm">

  Elapsed time:

  <input type="text" name="TimeDisplayBox" size="6">

  seconds

  </form>

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML