thời điểm và hiệu ứng sẽ tính xem từ thời điểm đó đến hiện tại đã được bao nhiêu ngày." />
   
Cấp bậc tác giả:

HTML

Tính thời gian

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:15 PM
Người dùng một vào một thời điểm">thời điểm và hiệu ứng sẽ tính xem từ thời điểm đó đến hiện tại đã được bao nhiêu ngày.
  • 0
  • 2080

Tính thời gian

Loading...

Người dùng một vào một thời điểm">thời điểm và hiệu ứng sẽ tính xem từ thời điểm đó đến hiện tại đã được bao nhiêu ngày.

JavaScript:


<script language="JavaScript">

// Paul Hartmann (guycroft@clara.co.uk) | http://www.guycroft.clara.net/


<!-- Begin

function howLong(yr, mo, dy) {   //Parameters are calendar Year,Month,Day

  var moFlag = 0;

  var dyFlag = 0;

  var dy = frm.day.value;

  var mo = frm.month.value;

  var yr = frm.year.value;

  var nDate = new Date();  // current date (local)

  var nowTime = nDate.getTime();  // current time (UTC)

  var thenTime = Date.UTC(yr, mo-1, dy);  // specified time (UTC)

  var thisYear = nDate.getFullYear();

  var thisMonth = nDate.getMonth();

  var thisDay = nDate.getDate();

if (isNaN(dy) || isNaN(mo) || isNaN(yr)) {

window.alert("That is not a valid date. Numbers only, please.");

frm.day.focus();

return false

}

if (dy<1 || dy>31) {

window.alert("Day "+dy+" of Month "+mo+" is not a valid date");

frm.day.focus();

return false

} else {

dyFlag=1;

}

if (dy>30 && (mo == 2 || mo==4 || mo==6 || mo==9 || mo==11)) {

window.alert("Day "+dy+" of Month "+mo+" is not a valid date");

frm.day.focus();

return false

} else {

dyFlag=1;

}

if (dy>29 && mo==2) {

window.alert("Day "+dy+" of Month "+mo+" is not a valid date");

frm.day.focus();

return false

} else {

dyFlag=1;

}

if ((mo == 2 && dy == 29)  && ((yr%4 != 0) || (yr%100 == 0 && yr%400 != 0))) {

window.alert("29th of February is not a valid date in "+yr);

frm.day.focus();

return false

} else {

dyFlag=1;

}

if (mo<1 || mo>12) {

window.alert("Day "+dy+" of Month "+mo+" is not a valid date");

frm.month.focus();

return false

} else {

moFlag=1;

}

if (dyFlag==1 && moFlag==1) {

if (nowTime >= thenTime) {   //-----------------Past or present time

if ((thisMonth > mo-1) || ((thisMonth == mo-1) && (thisDay >= dy))) {

  whYrs = thisYear - yr;

  spareDys = parseInt((nowTime - Date.UTC(thisYear,mo-1,dy))/(3600000*24));

   if ((mo == 2 && dy == 29)  && ((thisYear%4 != 0) || (thisYear%100 == 0 &&  thisYear%400 != 0))) {spareDys = spareDys + 1}

  } else {

  whYrs = thisYear - yr - 1;

  spareDys = parseInt((nowTime - Date.UTC(thisYear-1,mo-1,dy))/(3600000*24));

   if ((mo == 2 && dy == 29)  && (((thisYear-1)%4 != 0) || ((thisYear-1)%100 == 0 && (thisYear-1)%400 != 0))) {spareDys = spareDys + 1}

   }

 } else {   //----------------------------Future time

if ((thisMonth < mo-1) || ((thisMonth == mo-1)&& (thisDay <= dy))) {

  whYrs = yr - thisYear;

  spareDys = parseInt((thenTime - Date.UTC(yr,thisMonth,thisDay))/(3600000*24));

   if ((thisMonth == 1 && thisDay == 29)  && ((yr%4 != 0) || (yr%100 == 0 && yr%400 != 0))) {spareDys = spareDys - 1}

  } else {

  whYrs = yr - thisYear - 1;

  spareDys = parseInt((thenTime - Date.UTC(yr-1,thisMonth,thisDay)) /(3600000*24));

   if ((thisMonth == 1 && thisDay == 29)  && (((yr-1)%4 != 0) || ((yr-1)%100 == 0 && (yr-1)%400 !=   0))) {spareDys = spareDys - 1};

   }

  }

}

if (nowTime >= thenTime) {

frm.timeBetween.value = "It is "+whYrs +

    (whYrs == 1 ? " Year and " : " Years and ") + spareDys +

    (spareDys == 1 ? " Day " : " Days ") + "since then"

 } else {

frm.timeBetween.value = "It is "+whYrs +

    (whYrs == 1 ? " Year and " : " Years and ") + spareDys +

    (spareDys == 1 ? " Day " : " Days ") + "until then"

 }

}

//  End -->

</script>


HTML:

<body onload="frm.day.focus()">

<form name="frm" action="GET" onreset="frm.day.focus()">

 Enter a date ââ�¬â�� <b>Day, Month and Year</b> ââ�¬â�� in numbers:<br>

(January=01, ... December=12)<br>

dd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;yyyy<br>

<input type="text" name="day" value="" maxlength="2" size="2">&nbsp;

<input type="text" name="month" value="" maxlength="2" size="2">&nbsp;


<input type="text" name="year" value="" maxlength="4" size="4">

<br>

<input type="button" name="Calc" value="Calculate How Long" onclick="howLong(year,month,day)">

<br>

<input type="text" name="timeBetween" size="40">

<br>

<input type="reset" value="Clear">

</form>

</body>


Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML