Cấp bậc tác giả:

HTML

Tìm các ngày lễ

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:16 PM
Nhập vào số ngày bất kì bạn sẽ được thông báo cách ngày lễ lớn gần nhất trong bao nhiêu ngày.
  • 0
  • 1951

Tìm các ngày lễ

Loading...

Nhập vào số ngày bất kì bạn sẽ được thông báo cách ngày lễ lớn gần nhất trong bao nhiêu ngày.

JavaScript:


<SCRIPT language=JavaScript>

<!--//

//

//Copyright(c) www.dotbitshop.com All rights reserved.

//

qu = prompt("A schedule is searched.@Please input days to search.\n n=0 day after has already been due to pass.@Then, please...","30");


function MYBirthday(y,m,d)

{

today=new Date();

MYBirthday=new Date(y,m-1,d);

MYB=Math.floor((MYBirthday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (MYB<=qu){document.write("�¡2005/03/30_MY_Birthday("+MYB+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function AXday(y,m,d)

{

today=new Date();

AXday=new Date(y,m-1,d);

AX=Math.floor((AXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (AX<=qu){document.write("�¡2004/12/25_ChristmasDay("+AX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function BXday(y,m,d)

{

today=new Date();

BXday=new Date(y,m-1,d);

BX=Math.floor((BXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (BX<=qu){document.write("�¡2005/01/01_NewYear'sDay("+BX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function CXday(y,m,d)

{

today=new Date();

CXday=new Date(y,m-1,d);

CX=Math.floor((CXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (CX<=qu){document.write("�¡2005/01/17_MartinLutherKing'sBirthday("+CX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function DXday(y,m,d)

{

today=new Date();

DXday=new Date(y,m-1,d);

DX=Math.floor((DXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (DX<=qu){document.write("�¡2005/02/21_PresidentsDay("+DX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function EXday(y,m,d)

{

today=new Date();

EXday=new Date(y,m-1,d);

EX=Math.floor((EXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (EX<=qu){document.write("�¡2005/05/30_MemorialDay("+EX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function FXday(y,m,d)

{

today=new Date();

FXday=new Date(y,m-1,d);

FX=Math.floor((FXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (FX<=qu){document.write("�¡2005/07/04_IndependenceDay("+FX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function GXday(y,m,d)

{

today=new Date();

GXday=new Date(y,m-1,d);

GX=Math.floor((GXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (GX<=qu){document.write("�¡2005/09/05_LaborDay("+GX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function HXday(y,m,d)

{

today=new Date();

HXday=new Date(y,m-1,d);

HX=Math.floor((HXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (HX<=qu){document.write("�¡2005/10/10_ColumbusDay("+HX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function IXday(y,m,d)

{

today=new Date();

IXday=new Date(y,m-1,d);

IX=Math.floor((IXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (IX<=qu){document.write("�¡2005/11/11_Veteran'sDay("+IX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function JXday(y,m,d)

{

today=new Date();

JXday=new Date(y,m-1,d);

JX=Math.floor((JXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (JX<=qu){document.write("�¡2005/11/24_ThanksgivingDay("+JX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function KXday(y,m,d)

{

today=new Date();

KXday=new Date(y,m-1,d);

KX=Math.floor((KXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (KX<=qu){document.write("�¡2005/12/25_ChristmasDay("+KX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function LXday(y,m,d)

{

today=new Date();

LXday=new Date(y,m-1,d);

LX=Math.floor((LXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (LX<=qu){document.write("�¡2006/01/01_NewYear'sDay("+LX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function MXday(y,m,d)

{

today=new Date();

MXday=new Date(y,m-1,d);

MX=Math.floor((MXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (MX<=qu){document.write("�¡2006/01/16_MartinLutherKing'sBirthday("+MX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function NXday(y,m,d)

{

today=new Date();

NXday=new Date(y,m-1,d);

NX=Math.floor((NXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (NX<=qu){document.write("�¡2006/02/20_PresidentsDay("+NX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function OXday(y,m,d)

{

today=new Date();

OXday=new Date(y,m-1,d);

OX=Math.floor((OXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (OX<=qu){document.write("�¡2006/05/29_MemorialDay("+OX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function PXday(y,m,d)

{

today=new Date();

PXday=new Date(y,m-1,d);

PX=Math.floor((PXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (PX<=qu){document.write("�¡2006/07/04_IndependenceDay("+PX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function QXday(y,m,d)

{

today=new Date();

QXday=new Date(y,m-1,d);

QX=Math.floor((QXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (QX<=qu){document.write("�¡2006/09/04_LaborDay("+QX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function RXday(y,m,d)

{

today=new Date();

RXday=new Date(y,m-1,d);

RX=Math.floor((RXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (RX<=qu){document.write("�¡2006/10/09_ColumbusDay("+RX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function SXday(y,m,d)

{

today=new Date();

SXday=new Date(y,m-1,d);

SX=Math.floor((SXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (SX<=qu){document.write("�¡2006/11/11_Veteran'sDay("+SX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function TXday(y,m,d)

{

today=new Date();

TXday=new Date(y,m-1,d);

TX=Math.floor((TXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (TX<=qu){document.write("�¡2004/11/23_ThanksgivingDay("+TX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


function UXday(y,m,d)

{

today=new Date();

UXday=new Date(y,m-1,d);

UX=Math.floor((UXday.getTime()-today.getTime())/86400000)+1;

if (UX<=qu){document.write("�¡2006/12/25_ChristmasDay("+UX+"_DaysAfter)<BR>");}

}


WEEK = new Array(7);

WEEK[0]='Sun';

WEEK[1]='Mon';

WEEK[2]='Tue';

WEEK[3]='Wed';

WEEK[4]='Thu';

WEEK[5]='Fri';

WEEK[6]='Sat';


function StatusClock(){


today = new Date();


YY = today.getFullYear();

MM = today.getMonth();

MM = MM + 1;

DD = today.getDate();

Hour = today.getHours();

Min  = today.getMinutes();

Sec  = today.getSeconds();

if(MM < 10){

MM = '0' + MM;

}

if(DD < 10){

DD = '0' + DD;

}

if(Hour < 10){

Hour = '0' + Hour;

}

if(Min < 10){

Min = '0' + Min;

}

if(Sec < 10){

Sec = '0' + Sec;

}


WDay=today.getDay();


JWDay = WEEK[WDay];date = MM + "/" + DD + "/" + YY + "/i" + JWDay + "j " + Hour + ':' + Min + ':' + Sec;


window.status=date;


setTimeout("StatusClock()",1000);


}


// -->

</SCRIPT>


HTML


<BODY oncontextmenu="return false" onload=StatusClock()>

<SCRIPT language=JavaScript>

<!--//

//

//Copyright(c) www.dotbitshop.com All rights reserved.

//

function Today()

{

myDate=new Date();

Y = myDate.getYear();

M = myDate.getMonth()+1;

D = myDate.getDate();

document.write("Today"+M+"/"+D+"/"+Y+"___Less than"+qu+"_days<BR>");

}


document.write[Today()];


MYBirthday(2005,03,30);


AXday(2004,12,25);


BXday(2005,01,01);


CXday(2005,01,17);


DXday(2005,02,21);


EXday(2005,05,30);


FXday(2005,07,04);


GXday(2005,09,05);


HXday(2005,10,10);


IXday(2005,11,11);


JXday(2005,11,24);


KXday(2005,12,25);


LXday(2006,01,01);


MXday(2006,01,16);


NXday(2006,02,20);


OXday(2006,05,29);


PXday(2006,07,04);


QXday(2006,09,04);


RXday(2006,10,09);


SXday(2006,11,11);


TXday(2006,11,23);


UXday(2006,12,25);


alert("\n\nThank you for using this.\nThe script is over.\n\n-----IE&NN-----\nJavaScripts Rule\n\nPlease enjoy \n advanced schedule manager \n 'n-DaysAfter' \n US_Java Version.\n\nwww.dotbitshop.com/\n\n from Japan");


document.write("---In schedule reference, it is Click about 'updating' button of a browser continuously!! Please carry out.---<BR>");


document.write("---When you print, please print from the 'file' menu of a browser.---<BR>");

//-->

</SCRIPT>

</BODY>

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML