Cấp bậc tác giả:

HTML

Một tháng có bao nhiều ngày thứ ...

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:09 PM
Hiệu ứng sẽ tính xem tháng hiện hành có bao nhiêu ngày thứ Tư.
  • 0
  • 1895

Một tháng có bao nhiều ngày thứ ...

Loading...

Hiệu ứng sẽ tính xem tháng hiện hành có bao nhiêu ngày thứ Tư.


HTML


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

// Michael Mann , http://www.manninc.com


var now = new Date();

var month = now.getMonth();

var date = now.getDate();

var day = now.getDay();

var year = now.getYear();

m = new Array("January","February","March","April","May","June","July",

"August","September","October","November","Decemeber");

d = new Array("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday");

if (year < 2000) year = year + 1900;

//End of Month Calculations

var monarr = new Array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);

// check for leap year

if (((year % 4 == 0) && (year % 100 != 0)) || (year % 400 == 0)) monarr[1] = "29";

//Finds the First Day for the Current Month

while (date != 1){

date = date - 1;

day = day - 1;

if (day < 0) day = day + 7;

}

//Counts Number of Wednesdays in the Current Month

weekday = 0;

while (date != monarr[month]){

date = date + 1;

day = day + 1;

if (day > 6)

day = 7 - day;

if (d[day] == "Wednesday")

weekday = weekday + 1;

}

//Fix For Months beginning on a Wednesday

if (d[day] == "Wednesday") weekday = weekday + 1;

document.write (m[month] + " contains " + weekday + " " + d[3] + "s");


</script>

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML