Cấp bậc tác giả:

HTML

Bộ đếm giờ giảm dần

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:21 PM
Một đoạn mã JavaScript khác để hiển thị thời gian giảm dần. Người thiết kế có thể thay đổi mốc thời gian này. Một hiệu ứng tương tự như các website MediaFire và RapidShare.
  • 0
  • 2127

Bộ đếm giờ giảm dần

Loading...

CSS:


<style>

.timeClass {

  font-family:arial,verdana,helvetica,sans-serif;

  font-weight:normal;

  font-size:10pt;

}

</style>


JavaScript:

<script>

/*

Created by: Sandeep Gangadharan 

Web Site: http://www.sivamdesign.com/

*/


var sec = 30;   // set the seconds

var min = 02;   // set the minutes


function countDown() {

  sec--;

  if (sec == -01) {

    sec = 59;

    min = min - 1;

  } else {

   min = min;

  }

if (sec<=9) { sec = "0" + sec; }

  time = (min<=9 ? "0" + min : min) + " min and " + sec + " sec ";

if (document.getElementById) { theTime.innerHTML = time; }

  SD=window.setTimeout("countDown();", 1000);

if (min == '00' && sec == '00') { sec = "00"; window.clearTimeout(SD); }

}


function addLoadEvent(func) {

  var oldonload = window.onload;

  if (typeof window.onload != 'function') {

    window.onload = func;

  } else {

    window.onload = function() {

      if (oldonload) {

        oldonload();

      }

      func();

    }

  }

}


addLoadEvent(function() {

  countDown();

});


HTML

<span id="theTime" class="timeClass"></span>

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML