Xây dựng chương trình FTP Clients

  • Ngày gửi: 30/08/2012
  • Lượt xem: 3387
  • Lượt tải: 200
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 0
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Luận văn thực hiện một chương trình FTP client có khả năng download/ upload nhiều file/ thư mục đồng thời bằng cách sử dụng multithread, có thể tiếp tục lại tại vị trí mà trước đó bị dừng


Nội dung: Luận văn thực hiện một chương trình FTP client có khả năng download/ upload nhiều file/ thư mục đồng thời bằng cách sử dụng multithread, có thể tiếp tục lại tại vị trí mà trước đó bị dừng
BÌNH LUẬN