Cấp bậc tác giả:

Thủ Thuật Công Nghệ

Hướng dẫn chi tiết cách viết báo cáo môn học

Được viết bởi webmaster ngày 04/03/2024 lúc 04:30 PM
Việc viết báo cáo môn học là một nhiệm vụ quan trọng, giúp bạn tổng hợp và trình bày kiến thức cũng như kết quả nghiên cứu của mình. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách viết báo cáo môn học với nội dung tóm tắt được đề cập:

Hướng dẫn chi tiết cách viết báo cáo môn học

Bìa
Bìa báo cáo nên chứa thông tin sau:
  • Tên trường và khoa/Trung tâm
  • Tên môn học
  • Tiêu đề báo cáo
  • Tên nhóm/tác giả
  • Ngày tháng năm nộp
Mục Lục
Mục lục liệt kê tất cả các phần của báo cáo, bao gồm tiêu đề chính và các tiêu đề phụ, cùng với số trang tương ứng.

Lời Mở Đầu
Phần này giới thiệu về báo cáo, bao gồm mục đích và tầm quan trọng của đề tài nghiên cứu.

1. Cơ Sở Lý Thuyết
1.1 Giới Thiệu Đề Tài
Trình bày về bối cảnh và lý do chọn đề tài nghiên cứu.

1.2 Mục Tiêu Đề Tài
Liệt kê các mục tiêu cụ thể mà báo cáo hướng tới.

1.3 Khảo Sát Đề Tài
So sánh và phân tích các phần mềm tương tự, bao gồm ưu và nhược điểm của chúng.

1.4 Phạm Vi Đề Tài
Định rõ chức năng chính và chức năng phụ, cũng như các giới hạn của đề tài.

1.5 Công Nghệ Áp Dụng
Liệt kê và giới thiệu các công nghệ sử dụng trong dự án, như HTML, CSS, JS, JQuery, BootStrap, SQL, C#, EF(.NET).

2. Phân Tích Hệ Thống
2.1 Kế Hoạch Phân Chia Công Việc Nhóm
Chọn mô hình làm việc nhóm (Scrum hoặc mô hình khác) và phân chia công việc.

2.2 Quản Lý Tài Nguyên (Source Code Management)
Giới thiệu cách quản lý và triển khai mã nguồn cho cả Front-End và Back-End, sử dụng các công cụ như GitHub và các dịch vụ server.

2.3 Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm
2.3.1 Yêu Cầu Người Dùng
Giới thiệu các Actor của hệ thống và mô tả chung.

2.3.2 UseCase
Phân tích chi tiết các Use Case, bao gồm mô tả, điều kiện trước và sau, luồng cơ bản và luồng ngoại lệ.
2.3.1. Yêu cầu người dùng(giới thiệu các Actor của hệ thống)
2.3.2. UseCase
2.3.2.1. Use Case Overview
2.3.2.2. Use Case for Authentication
2.3.2.3 Use Case for <Actor>
2.3.3. Descriptions (Mô tả các UC tương ứng với các Actor)
2.3.3. Feature Common
Mô tả cụ thể từng UC. Ví dụ:
Use Case ID: UC-01 
Use Case Name: Sign Up 
Created By: PhucHNT Date Created: 2023/2/24 
Primary Actor: Guest 
Secondary Actor: None 
Description: 
This use case describes the process of new visitors creating an account on FLearning website, providing their personal information such as their name, email address, and a password to become registered users. 
Priority: High 
Trigger: The guest clicks on the "Đăng ký ngay" link in the Sign in page or accesses the sign-up page with a link. 
Preconditions: PRE-01: The guest has a valid email address. 
Post - Conditions: 
POST-1: FLearning system works stably, without error. 
POST-2: The system creates a new user account and assigns the guest a unique identifier upon successful verification. 
POST-3: The guest can use their account to login to FLearning system.
Basic Flow: 
1. The guest accesses the landing page. 
2. Click on “Đăng nhập” button. 
3. System redirects to the sign-in page. 
4. Click on “Đăng ký ngay” link. 
5. Type in all the required fields needed to create an account. 
6. Click on button “Tạo tài khoản”. 
7. Verify email with the code sent to the user's email address. 
8. System redirects to the sign-in page. 
Exception Flow: 
5a. The guest fills in invalid username or email. 
5a1. The system gives an error message and inform the guest to fill in another username, email. 
5b. The guest fills in a username or email that already exists. 
5b1. The system gives an error message and inform the guest to fill in another username, email.

2.4 Yêu Cầu Chức Năng
Mô tả các chức năng chính của hệ thống.

2.5 Sơ Đồ Cơ Sở Dữ Liệu
Trình bày sơ đồ cơ sở dữ liệu được sử dụng.

3. Thiết Kế Giao Diện
3.1 Hướng Dẫn Cài Đặt
3.1.1 Yêu Cầu Hệ Thống
So sánh yêu cầu hệ thống cho Front-End và Back-End.

3.2 Các Bước Cài Đặt
Cung cấp hướng dẫn cài đặt chi tiết cho cả website và API.
Ví dụ
3.2.1 Installation for Website 
● Free Solution: In this part, we will demo deploy on Vercel 
o Access to Vercel 
o Connect a Git Provider 
o Choose repository which contains source code of Garage Finder Web 
o Setup following in Environment Variables of project: 
▪ NEXT_PUBLIC_BASE_URL: Put API URL in this field (Example: 
https://api.[yourdomain]) 
▪ NEXT_PUBLIC_CLIENT_ID: Put Google OAuth 2.0 Client IDs in this field 
o Click to Deploy 
o Done 
● Paid Solution: In this part, we will demo deploy on Digital Ocean 
o Access to Digital Ocean 
o Create an app 
o Choose repository which contains source code of Garage Finder Web 
o Choose a proper hardware plan 
o Add Environment Variables the same as free solution above 
o Click Create Resources 
o Done 
3.2.2 Installation for API 
● Access to portal Azure 
● Create an app service 
● Create a SQL server 
● Create a storage account 
● Download visual studio 2022: link 
● Create a Mailjet account and config API: link 
● Create a Twilio account 
● Create a VNPay account 
● Config appsettings.json: 
○ Access file appsettings.json 
○ Config ConnectionStrings to azure sql database 
○ Config Twilio: AccountSID, AuthToken, VerificationServiceSID 
○ Config  Azure to connect to a storage account 
○ Config Mailjet and VNPay
● Deploy database 
○ Open source 
○ access to Package manager console window 
○ type command: $env:ASPNETCORE_ENVIRONMENT='production' 
○ type command: update-database 
● Deploy API 
○ Access to dev Azure and create a project 
○ Publish source to dev Azure 
○ Create a pipeline and connect to app service 
○ Run pipeline and deploy to app service 
● Done 

3.3 Hướng Dẫn Sử Dụng
Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống cho người dùng cuối.

Tài Liệu Tham Khảo
Liệt kê các tài liệu, nguồn tham khảo đã sử dụng trong báo cáo.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT