Kĩ thuật Vi Điều Khiển

  • Ngày gửi: 30/08/2012
  • Lượt xem: 2431
  • Lượt tải: 24
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 0
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Kĩ thuật Vi Điều Khiển của Th.S Lê Xứng và Th.S Nguyễn Bá Hội. Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN


Nội dung:
Sự khác nhau giữa VXL và VĐK
Vi xử lý
Ø CPU chip riêng biệt. RAM,
ROM, I/O, Timer bên ngoài
Ø Lượng ROM, RAM, I/O
Ports tùy ý
Ø Giá thành cao
Ø Đa năng
Ø Đa mục đích
Vi điều khiển
Ø CPU, RAM, ROM, I/O &
Timer nằmtrên cùng 1 chip
Ø Cố định lượng ROM, RAM,
I/O Ports trên chip
Ø Thích hợp cho các ứng dụng:
ügiá cả thấp
ünăng lượng tiêu thụ thấp
ükhông gian hạn chế
Ø Đơn mục đích

BÌNH LUẬN