Giáo trình thực hành SQL

  • Ngày gửi: 10/09/2012
  • Lượt xem: 3361
  • Lượt tải: 162
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 46
  • Nền tảng: SQL
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

SQL là một ngôn ngữ được sử dụng cho các hệ quản trị CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL chuẩn được đưa ra bởi ASI và ISO


Nội dung: Giáo trình này nhằm cung cấp cho các bạn tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ về các câu lệnh tương tác SQL sử dụng cho hệ quản trị CSDL SQL Server. 
Giáo trình bao gồm 4 chương
BÌNH LUẬN