Cấp bậc tác giả:

JAVA

Viết chương trình in ra các số nguyên tố từ a đến b, với a,b nhập qua đối hàm main

Được viết bởi webmaster ngày 19/01/2014 lúc 03:04 PM
Lập trình JAVA căn bản
 • 0
 • 23843

Viết chương trình in ra các số nguyên tố từ a đến b, với a,b nhập qua đối hàm main

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ chia hết cho 1 và chính nó
Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ngoài ra nó không chia hết cho bất cứ số nào khác. Số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố.
Các số nguyên tố từ 2 đến 100:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất, và 2 cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất.

hien-thi-danh-sach-so-nguyen-to.jpg

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package test01;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

/**
 *
 * @author DOTNETGROUP
 */
public class Test01 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) throws IOException{
    // TODO code application logic here
    BufferedReader kbd = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    System.out.print("Nhap a: ");
    String s=kbd.readLine();
    int a=Integer.parseInt(s);
    System.out.print("Nhap b: ");
    s=kbd.readLine();
    int b=Integer.parseInt(s);
    
    for(int i = a;i<=b;i++)
    {
      int dem = 0;
      for(int j = 2;j<=i;j++)
      {
        if(i%j==0)
        {
          dem+=1;
        }
      }
      if(dem<=1)
      {
      System.out.println(i);
      }
    }  
  }
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML