Cấp bậc tác giả:

JAVA

Viết chương trình in ra các số hoàn thiện từ 1 đến n.

Được viết bởi webmaster ngày 19/01/2014 lúc 04:17 PM
Số hoàn thiện là số có tổng các ước thực sự của nó bằng chính nó: Ví dụ: 6=1+2+3 là số hoàn thiện
 • 0
 • 28463

Viết chương trình in ra các số hoàn thiện từ 1 đến n.

Số hoàn thiện (hay còn gọi là số hoàn chỉnh, số hoàn hảo) là số nguyên dương có tổng các ước số nguyên dương bé hơn nó bằng chính nó.
Số hoàn thiện: 6, 28, 496, 8128,...

hien-thi-so-hoan-hao.jpg
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package test01;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

/**
 *
 * @author DOTNETGROUP
 */
public class Test01 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) throws IOException{
    // TODO code application logic here
    BufferedReader kbd = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    //System.out.print("Nhap a: ");
    //String s=kbd.readLine();
    //int a=Integer.parseInt(s);
    System.out.print("Nhap n: ");
    String s=kbd.readLine();
    int b=Integer.parseInt(s);
    
    for(int i = 1;i<b;i++)
    {
      int tong=0;
      for(int j=1; j<i;j++)
      {
      if(i%j==0) tong+=j;
      }
      if(i==tong)
      {
      System.out.println(i);
      }
    } 
    
  }
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML