Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Nguyên tắc SOLID: Ví dụ Thực tế để Thiết Kế Phần Mềm Tốt Hơn

Được viết bởi webmaster ngày 08/11/2023 lúc 11:11 AM
Theo quan điểm của tôi, quá trình viết mã và xây dựng phần mềm giống như một nghệ thuật, trong đó chúng ta sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế. Có vô số cách để viết mã và xây dựng phần mềm, và các nhà phát triển, nhóm hoặc công ty có phong cách và phương pháp riêng
 • 0
 • 935

Nguyên tắc SOLID: Ví dụ Thực tế để Thiết Kế Phần Mềm Tốt Hơn

Theo quan điểm của tôi, quá trình viết mã và xây dựng phần mềm giống như một nghệ thuật, trong đó chúng ta sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế. Có vô số cách để viết mã và xây dựng phần mềm, và các nhà phát triển, nhóm hoặc công ty có phong cách và phương pháp riêng. Điều thú vị là không có giải pháp phù hợp cho tất cả - nếu phương pháp hoạt động tốt, thì nó là một lựa chọn tốt; nếu không, chúng ta cải thiện nó. Đôi khi, chúng ta sử dụng các phong cách và kỹ thuật viết mã khác nhau trong các dự án khác nhau dựa trên nhu cầu của dự án và các công nghệ có sẵn.
Tuy nhiên, có một số nguyên tắc quan trọng và thực hành tốt thường được khuyên dùng để quản lý mã và dự án dễ dàng hơn. Những thực hành này giúp mã dễ dàng bảo trì, mở rộng, thích nghi và đọc. Một trong những nguyên tắc phổ biến nhất là nguyên tắc SOLID, và đây là điều mà mọi nhà phát triển, bất kể họ sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc framework/library nào, nên xem xét.
Tuân theo các nguyên tắc SOLID trong phát triển phần mềm rất quan trọng với một số lý do rất tốt. Những nguyên tắc này giống như một bộ hướng dẫn và thực hành tốt cũng làm cho việc tạo phần mềm dễ dàng bảo trì, mở rộng và trở nên mạnh mẽ hơn.
Các nguyên tắc SOLID được liệt kê dưới đây:
 1. Nguyên tắc Trách nhiệm đơn (SRP)
 2. Nguyên tắc Mở/Closed (OCP)
 3. Nguyên tắc Thay thế Liskov (LSP)
 4. Nguyên tắc Phân chia Giao diện (ISP)
 5. Nguyên tắc Đảo Ngược Phụ thuộc (DIP)
Tên viết tắt SOLID là do lấy từ chữ cái đầu tiên của mỗi nguyên tắc. Hãy khám phá mỗi nguyên tắc này cùng với ví dụ.
1. Nguyên tắc Trách nhiệm Đơn (SRP)
SRP quy định rằng một lớp chỉ nên có một lý do để thay đổi. Điều này có nghĩa là một lớp nên có một trách nhiệm duy nhất. Nếu một lớp có nhiều trách nhiệm, nó sẽ trở nên phức tạp hơn và khó bảo trì hơn.
Vi phạm SRP
Ví dụ 1: Xem xét lớp UserManager quản lý cả xác thực người dùng và quản lý hồ sơ người dùng. Điều này vi phạm SRP vì thay đổi trong logic xác thực có thể ảnh hưởng đến quản lý hồ sơ và ngược lại.
// Vi phạm SRP
class UserManager
{
public bool Authenticate(string username, string password) { /* Authentication logic */ }
public void UpdateProfile(User user) { /* Profile management logic */ }
}
Tuân theo SRP
Đơn giản, chúng ta có thể tách hai chức năng thành hai lớp riêng biệt để tuân theo SRP.
Ví dụ 2:
// Tuân theo SRP
class AuthenticationManager
{
public bool Authenticate(string username, string password) { /* Authentication logic */ }
}
class ProfileManager
{
public void UpdateProfile(User user) { /* Profile management logic */ }
}
Tương tự, trong ví dụ 2, hãy xem xét một lớp chịu trách nhiệm cả ghi nhật ký và gửi email. Điều này vi phạm SRP vì nếu chức năng ghi nhật ký hoặc gửi email cần thay đổi, bạn phải sửa đổi cùng một lớp. Thay vào đó, hãy tạo các lớp riêng biệt cho chức năng ghi nhật ký và gửi email.
// Vi phạm SRP
class LogAndEmailService
{
public void Log(string message) { /* Logging logic */ }
public void SendEmail(string to, string subject, string body) { /* Email logic */ }
}
Tuân theo SRP
Đơn giản, chúng ta có thể tách hai chức năng thành hai lớp riêng biệt để tuân theo SRP.
// Tuân theo SRP
class Logger
{
public void Log(string message) { /* Logging logic */ }
}
class EmailService
{
public void SendEmail(string to, string subject, string body) { /* Email logic */ }
}
2. Nguyên tắc Mở/Đóng (OCP)
OCP đề xuất các thực thể phần mềm (lớp, mô-đun, hàm) nên mở rộng nhưng đóng. Nó khuyến khích nhà phát triển mở rộng mã nguồn hiện có thay vì sửa đổi nó.
Vi phạm OCP
Ví dụ: Xem xét hệ thống tính toán hình.
// Vi phạm OCP
class ShapeCalculator
{
public double CalculateArea(Shape shape)
{
if (shape is Circle) { /* Calculate circle area */ }
else if (shape is Rectangle) { /* Calculate rectangle area */ }
// Adding a new shape requires modifying this class.
}
}
Trong lớp trên, để thêm một hình mới, bạn cần phải sửa đổi lớp hiện có.
Tuân theo OCP
Để tuân theo nguyên tắc OCP, chúng ta có thể sửa đổi mã nguồn trên. Chúng ta có thể tạo lớp trừu tượng về hình và kế thừa nó vào nhiều lớp không gian cụ thể để tính toán diện tích, như dưới đây.
// Tuân theo OCP
abstract class Shape
{
public abstract double CalculateArea();
}
class Circle : Shape
{
public override double CalculateArea() { /* Calculate circle area */ }
}
class Rectangle : Shape
{
public override double CalculateArea() { /* Calculate rectangle area */ }
}
// Now, adding a new shape doesn't require modifying the ShapeCalculator class.
Trong việc triển khai trên, chúng ta có thể thêm một hình dạng mới mà không cần phải sửa đổi lớp và hàm hiện có.
3. Nguyên tắc Thay Thế Liskov (LSP)
Nguyên tắc Thay Thế Liskov (LSP) là một trong năm nguyên tắc SOLID của lập trình hướng đối tượng và thiết kế. Được đặt theo tên Barbara Liskov, nhà khoa học máy tính, LSP khẳng định rằng các đối tượng của lớp cha nên thay thế bằng các đối tượng của lớp con mà không ảnh hưởng đến tính chính xác của chương trình. Nói cách khác, nếu lớp là lớp con của lớp khác, nó nên có thể thay thế và đảm bảo tính chính xác mà không gây ra hành vi không mong muốn hoặc không đúng.
Ví dụ:
abstract class Bird
{
public virtual void Fly()
{
// Common fly behavior for all birds
}
}
class Ostrich : Bird
{
public override void Fly()
{
// Ostrich-specific behavior (e.g., running)
}
}
class Sparrow : Bird
{
// Sparrows can fly, so no method override needed
}
class Program
{
static void Main()
{
Bird ostrich = new Ostrich();
Bird sparrow = new Sparrow();
ostrich.Fly(); // Executes ostrich-specific behavior
sparrow.Fly(); // Executes common fly behavior
}
}
Trong ví dụ trên, lớp Bird có tính năng chung, Fly(). Tuy nhiên, lớp con Ostrich ghi đè phương thức Fly với hành vi cụ thể của đà điểu (chạy), và lớp con Sparrow giữ nguyên hành vi của lớp cơ sở. Bây giờ, việc thay thế Ostrich hoặc Sparrow cho Bird vẫn giữ nguyên hành vi dự kiến, theo nguyên tắc LSP.
4. Nguyên tắc Phân Tách Giao Diện (ISP)
ISP giúp người dùng không nên bị ép buộc phải phụ thuộc vào các giao diện mà họ không sử dụng. Nó khuyến khích việc tạo các giao diện nhỏ hơn và cụ thể hơn thay vì làm cho chúng lớn và toàn bộ.
Ví dụ: Nếu một giao diện chứa các phương thức không được sử dụng bởi một lớp, thì tốt hơn hãy chia nó thành nhiều giao diện nhỏ hơn.
Vi phạm ISP:
// Vi phạm ISP
interface IWorker
{
void Work();
void Eat();
}
class Robot : IWorker
{
public void Work() { /* Work logic */ }
public void Eat() { /* Eat logic, but not used by Robot */ }
}
Tuân thủ ISP
// Following ISP
interface IWorkable
{
void Work();
}
interface IEatable
{
void Eat();
}
class Robot : IWorkable
{
public void Work() { /* Work logic */ }
}
5. Nguyên tắc Đảo Ngược Sự Phụ Thuộc (DIP)
DIP đề xuất rằng các mô-đul cấp cao (như các lớp hoặc thành phần) không nên phụ thuộc vào các mô-đul cấp thấp, mà cả hai nên phụ thuộc vào các trừu tượng. Nó khuyến khích bạn sử dụng giao diện hoặc các lớp trừu tượng để xác định mối quan hệ giữa các thành phần, làm cho mã nguồn trở nên linh hoạt hơn và dễ bảo trì hơn.
Dưới đây là ví dụ đơn giản trong C#:
Giả sử bạn đang xây dựng hệ thống có thể gửi thông báo qua các kênh khác nhau như email và SMS.
class MessageSender
{
private EmailService emailService;
private SmsService smsService;
public MessageSender()
{
emailService = new EmailService();
smsService = new SmsService();
}
public void SendEmail(string message)
{
emailService.Send(message);
}
public void SendSMS(string message)
{
smsService.Send(message);
}
}
Trong ví dụ DIP này, lớp MessageSender được kết nối chặt chẽ với các cài đặt cụ thể của dịch vụ email và SMS. Nếu bạn muốn thêm một kênh nhắn tin mới, bạn sẽ cần sửa đổi lớp MessageSender, điều này vi phạm nguyên tắc Mở/Đóng (một nguyên tắc khác của SOLID).
Bây giờ, hãy áp dụng nguyên tắc Đảo ngược phụ thuộc để cải thiện thiết kế này.
interface IMessageService
{
void Send(string message);
}
class EmailService : IMessageService
{
public void Send(string message)
{
// Implementation to send an email
}
}
class SmsService : IMessageService
{
public void Send(string message)
{
// Implementation to send an SMS
}
}
class MessageSender
{
private IMessageService messageService;
public MessageSender(IMessageService service)
{
messageService = service;
}
public void SendMessage(string message)
{
messageService.Send(message);
}
}
Trong ví dụ tuân thủ DIP này, tôi giới thiệu giao diện IMessageService mà cả EmailService và SmsService đều triển khai. Lớp MessageSender giờ đây phụ thuộc vào trừu tượng (giao diện) thay vì các cài đặt cụ thể. Điều này giúp dễ dàng mở rộng hệ thống của bạn với các dịch vụ nhắn tin mới mà không cần sửa đổi mã hiện có, đảm bảo tính bảo trì và linh hoạt tốt hơn.
Nguyên tắc SOLID trong phát triển phần mềm
Nguyên tắc SOLID có thể mang lại nhiều lợi ích đóng góp vào chất lượng phần mềm, khả năng bảo trì và khả năng mở rộng tốt hơn. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc tuân theo các nguyên tắc SOLID:
 • Chất lượng mã & Bảo trì: Nguyên tắc SOLID thúc đẩy việc viết mã sạch, có cấu trúc tốt và dễ đọc, cải thiện chất lượng mã và làm cho việc bảo trì dễ dàng hơn.
 • Khả năng mở rộng & Linh hoạt: Phần mềm được phát triển theo nguyên tắc SOLID là nền tảng vững chắc cho khả năng mở rộng, cho phép nó thích ứng và phát triển theo yêu cầu thay đổi mà không cần viết lại toàn bộ mã.
 • Sự cộng tác trong nhóm: Những nguyên tắc này tạo ra một tập hợp chung các thực hành hoàn hảo, khuyến khích sự cộng tác giữa các nhóm phát triển và dẫn đến công việc nhóm hiệu quả hơn
 • Khả năng tái sử dụng và mở rộng: Tính mô-đun và tính kết nối lỏng của mã SOLID khuyến khích khả năng tái sử dụng thành phần, làm cho việc mở rộng chức năng của phần mềm dễ dàng hơn.
 • Kiểm thử hiệu quả: Nguyên tắc SOLID đơn giản hóa việc kiểm thử đơn vị, cho phép phát hiện và khắc phục sự cố sớm và nâng cao chất lượng phần mềm tổng thể.
 • Tiết kiệm chi phí: Tuân thủ nguyên tắc SOLID giảm thiểu kỹ thuật, góp phần vào quy trình phát triển bền vững và tiết kiệm chi phí hơn.
Kết luận
- Phát triển phần mềm giống như giải các câu đố thực tế bằng mã. Mỗi nhà phát triển có phong cách riêng, và nếu mã hoạt động, nó không nhất thiết là 'sai'. Tuy nhiên, nếu không có tổ chức và tuân thủ một số quy tắc cơ bản, mã có thể trở nên lộn xộn theo thời gian.
- Sự lộn xộn này dẫn đến nhiều lỗi, làm cho mã khó hiểu và gây khó khăn khi thêm tính năng mới. Nó cũng có thể làm chậm người phát triển mới cố gắng làm việc trên nó và thậm chí gây ra vấn đề về hiệu suất.
- Để tránh điều này, nhà phát triển sử dụng nguyên tắc và các phương pháp tốt nhất để giữ mã trông sạch và dễ bảo trì. Các hướng dẫn này phục vụ như một chiếc la bàn, đảm bảo rằng phần mềm được cấu trúc tốt, dễ bảo trì và có thể thích ứng.
- Chúng dẫn đến mã nguồn sạch hơn, dễ đọc hơn, dễ gỡ lỗi và mở rộng hơn.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML