Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Hướng dẫn xây dựng Hệ thống gửi mail tự động bằng ASP.NET MVC Core

Được viết bởi webmaster ngày 22/09/2023 lúc 07:32 AM
Hướng dẫn xây dựng Hệ thống gửi mail tự động bằng ASP.NET MVC Core
 • 0
 • 2192

Hướng dẫn xây dựng Hệ thống gửi mail tự động bằng ASP.NET MVC Core

Bước 1: Đầu tiên, truy cập vào https://myaccount.google.com để cấp quyền bảo mật 2 lớp (phải cấp quyền bảo mật thì chức năng này mới hoàn thành được: https://myaccount.google.com/apppasswords)

Sau đó, nhập lên ô tìm kiếm App Password và tạo cho mình một App Windows để xác nhận việc cấp quyền gửi mail, chú ý mật khẩu tự động giữ lại để thao tác gửi mail trong ứng dụng

Bước 2: Tại Project muốn chứa hàm gửi mail, copy dòng code này vào
Ví dụ class MailUltil.cs
    /// <summary>
    /// 
    /// Gửi email sử dụng máy chủ SMTP Google (smtp.gmail.com)
    /// </summary>
    public static async Task<bool> SendMailGoogleSmtp(string _from, string _to, string _subject,
                              string _body, string _gmailsend, string _gmailpassword)
    {

      MailMessage message = new MailMessage(
        from: _from,
        to: _to,
        subject: _subject,
        body: _body
      );
      message.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
      message.SubjectEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
      message.IsBodyHtml = true;
      message.ReplyToList.Add(new MailAddress(_from));
      message.Sender = new MailAddress(_from);

      // Tạo SmtpClient kết nối đến smtp.gmail.com
      using (SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com"))
      {
        client.Port = 587;
        client.Credentials = new NetworkCredential(_gmailsend, _gmailpassword);
        client.EnableSsl = true;
        return await SendMail(_from, _to, _subject, _body, client);
      }

    }
Bước 3: Tại phương thức muốn gửi mail, hãy chèn hàm này vào để thực hiện việc gửi mail

MailUltil.SendMailGoogleSmtp(_from, _to, _subject, _body, _gmailsend, _gmailpassword)

Trong đó, 
 • _from, _gmailsend: Email được gửi đi
 • _to: Email đến người cần gửi
 • _subject: Tiêu đề của email
 • _body: Nội dung của email
 • _gmailpassword: Mật khẩu mà chúng ta đã tạo ở bước 1

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML