Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Hướng dẫn Phân trang trong ASP.NET Core

Được viết bởi webmaster ngày 08/09/2023 lúc 06:31 PM
Hướng dẫn Phân trang trong ASP.NET Core
 • 0
 • 1891

Hướng dẫn Phân trang trong ASP.NET Core

1. Cài đặt thư viện Phân trang từ Nuget trên Project ASP.NET MVC Core
Vào Nuget, tìm từ khoá "X.PagedList.Mvc.Core", cài đặt phiên bản mới nhất
2. Sử dụng
- View
+ Vào View của List - hiển thị danh sách - ở đây là Customer>Index.cshtml
+ Dòng đầu tiên, chèn thư viện vào:
@using X.PagedList;
@using X.PagedList.Mvc.Core;
+ Dòng dưới cùng, chỗ hiển thị phân trang thì chèn dòng code này vào:
@Html.PagedListPager((IPagedList) Model, page => Url.Action("Index", new {page = page}),
new X.PagedList.Web.Common.PagedListRenderOptions {
  LiElementClasses = new string[] {"page-item"},
  PageClasses = new string[] { "page-link" }
})
- Controller
    [HttpGet]
    public ActionResult Index(string searchString, int? page)
    {
      var khachHangList = khachHangRepository.GetKhachHangs().ToPagedList(page ?? 1, 5);
      if (!string.IsNullOrEmpty(searchString))
      {
        searchString = searchString.ToLower();
        khachHangList = khachHangRepository.GetKhachHangByName(searchString).ToPagedList(page ?? 1, 5);
      }
      TempData["searchString"] = searchString;
      return View(khachHangList);
- Repository
+ IKhachHangRepository
    IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangs();
    IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangByName(string name);
+ KhachHangRepository
    public IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangs() => KhachHangDao.Instance.GetKhachHangList();
    public IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangByName(string name) => KhachHangDao.Instance.GetKhachHangBySearchName(name);
- DAO (CustomerDao)
    public IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangList()
    {
      using var context = new MyStockContext();
      List<KhachHang> model = context.KhachHangs.ToList();
      try
      {

      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw new Exception(ex.Message);
      }
      return model;
    }
    public IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangBySearchName(string name)
    {
      var context = new MyStockContext();
      List<KhachHang> model = context.KhachHangs.ToList();

      try
      {
        if (!String.IsNullOrEmpty(name))
        {
          model = model.Where(x => x.TenKhachHang.ToLower().Contains(name)).ToList();
        }
        else
        {
          return model;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw new Exception(ex.Message);
      }
      return model;
    }

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML