Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Hướng dẫn chức năng Sắp xếp trong ASP.NET Core

Được viết bởi webmaster ngày 08/09/2023 lúc 07:57 PM
Hướng dẫn chức năng Sắp xếp trong ASP.NET Core
 • 0
 • 1392

Hướng dẫn chức năng Sắp xếp trong ASP.NET Core

1. View
- Tại vị trí muốn chèn link để người dùng nhấn sort
 <th>
              @{
                var sortBy = Context.Request.Query["sortby"] == "name" ? "namedesc" : "name";
              }
              <a href="@Url.Action("Index","Customer",new {sortBy=sortBy,SearchString=@Context.Request.Query["SearchString"]})">
              @Html.DisplayNameFor(model => model.TenKhachHang)
              </a>
            </th>
- Ý nghĩa:
+ var sortBy: gán giá trị truy vấn từ URL với khoá là sortby, kiểm tra sortby có bằng "name" không, nếu bằng thì chuyển "namedesc"
+ Cái link, thể hiện gán biến sortBy dành QueryString.
- Mục đích: Giảm dần, tăng dần
- Tương tự có thể làm cho các trường dữ liệu khác
- Thay thế phân trang, dòng dưới cùng, chèn thêm thuộc tính sort
@Html.PagedListPager((IPagedList) Model, page => Url.Action("Index", new {page = page,
SearchString = @Context.Request.Query["SearchString"],sortby = @Context.Request.Query["sortby"]}),
new X.PagedList.Web.Common.PagedListRenderOptions {
  LiElementClasses = new string[] {"page-item"},
  PageClasses = new string[] { "page-link" }
})

2. Controller
- Sửa lại Action Index hiện tại:
    [HttpGet]
    public ActionResult Index(string searchString, int? page, string sortBy)
    {
      var khachHangList = khachHangRepository.GetKhachHangs(sortBy).ToPagedList(page ?? 1, 5);
      if (!string.IsNullOrEmpty(searchString))
      {
        searchString = searchString.ToLower();
        khachHangList = khachHangRepository.GetKhachHangByName(searchString, sortBy).ToPagedList(page ?? 1, 5);
      }
      //TempData["searchString"] = searchString;
      return View(khachHangList);
    }
3. Repository
- IKhachHangRepository
    IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangs(string sortBy);
    IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangByName(string name,string sortBy);
- KhachHangRepository
    public IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangs(string sortBy) => KhachHangDao.Instance.GetKhachHangList(sortBy);
    public IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangByName(string name, string sortBy) => KhachHangDao.Instance.GetKhachHangBySearchName(name, sortBy);
4. Dao
- Sửa lại các hàm sau
    public IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangList(string sortBy)
    {
      using var context = new MyStockContext();
      List<KhachHang> model = context.KhachHangs.ToList();
      try
      {
        switch (sortBy)
        {
          case "name":
            model = model.OrderBy(o => o.TenKhachHang).ToList();
            break;
          case "namedesc":
            model = model.OrderByDescending(o => o.TenKhachHang).ToList();
            break;
          default:
            break;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw new Exception(ex.Message);
      }
      return model;
    }
    public IEnumerable<KhachHang> GetKhachHangBySearchName(string name, string sortBy)
    {
      var context = new MyStockContext();
      /*var khachHangs = new List<KhachHang>();*/
      List<KhachHang> model = context.KhachHangs.ToList();

      try
      {
        if (!String.IsNullOrEmpty(name))
        {
          model = model.Where(x => x.TenKhachHang.ToLower().Contains(name)).ToList();
          switch (sortBy)
          {
            case "name":
              model = model.OrderBy(o => o.TenKhachHang).ToList();
              break;
            case "namedesc":
              model = model.OrderByDescending(o => o.TenKhachHang).ToList();
              break;
            default:
              break;
          }
        }
        else
        {
          return model;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw new Exception(ex.Message);
      }
      return model;
    }


Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML