Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Hướng dẫn thực hiện chức xoá - thông báo thông qua Modal Popup(Bootstrap)

Được viết bởi webmaster ngày 18/09/2023 lúc 06:33 PM
Hướng dẫn thực hiện chức xoá - thông báo thông qua Modal Popup(Bootstrap)
 • 0
 • 1184

Hướng dẫn thực hiện chức xoá - thông báo thông qua Modal Popup(Bootstrap)

Bước 1: Đưa thẻ a để click xoá
<a href="#" temp_href="#" class="delete-link" data-id="@item.MaKhachHang" data-confirm="Bạn có thật sự muốn xoá?" data-toggle="modal" data-target="#confirmModal">Xoá</a>

Trong đó, item.MaKhachHang là Khoá, #confirmModal chính là Modal Popup
Bước 2: Chuẩn bị Template Modal Popup
<div class="modal fade" id="confirmModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="confirmModalLabel" aria-hidden="true">
 <div class="modal-dialog" role="document">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
    <h5 class="modal-title" id="confirmModalLabel">Xác nhận xóa</h5>
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
     <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
   </div>
   <div class="modal-body">
    <p id="confirmMessage"></p>
   </div>
   <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Hủy</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger" id="confirmDelete">Xóa</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
Bước 3: Truyền giá trị từ thẻ a sang modal
    $(document).on("click", ".delete-link", function (e) {
      e.preventDefault();
      var id = $(this).data("id");
      var confirmMessage = $(this).data("confirm");

      $("#confirmMessage").text(confirmMessage);
      $("#confirmDelete").data("id", id); // Lưu trữ ID để sử dụng trong xử lý xóa

      $("#confirmModal").modal("show");
    });
Bước 4: Thực hiện gọi Action xoá trong Controller - sử dụng Ajax
    $(document).on("click", "#confirmDelete", function (e) {
      e.preventDefault();
      var id = $(this).data("id");
      //if (confirm($(this).data("confirm"))) {
      $.ajax({
        url: "/Admin/Customer/DeleteId/" + id,
        dataType: "json",
        type: "POST",
        contentType: "application/json;charset=UTF-8",
        success: function (res) {
          if (res.status == true) {
            window.location.href = '/Admin/Customer';
            //$("#getCodeModal").modal("toggle");
          }
        },
        error: function (errormessage) {
          alert(errormessage.responseText);
        }
      });
      //}
    });
Bước 5: Thực hiện xoá
    [HttpPost]
    public JsonResult DeleteId(int id)
    {
      try
      {
        var record = khachHangRepository.GetKhachHangByID(id);
        if (record == null)
        {
          return Json(new { success = false, message = "Không tìm thấy bản ghi" });
        }
        khachHangRepository.DeleteKhachHang(id);
        SetAlert("Xoá thành công", "error");
        /*return Json(new { success = true, id = id});*/
        return Json(new
        {
          status = true
        });
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return Json(new { success = false, message = ex.Message });
      }
    }

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML