Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Hướng dẫn chức năng tìm kiếm trong ASP.NET Core

Được viết bởi webmaster ngày 08/09/2023 lúc 07:36 PM
Hướng dẫn chức năng tìm kiếm trong ASP.NET Core
 • 0
 • 1252

Hướng dẫn chức năng tìm kiếm trong ASP.NET Core

1. View
- Chèn vào chỗ cần hiển thị
@using (Html.BeginForm("Index", "Customer", FormMethod.Get))
    {
        <div class="row col-lg-6">
        @Html.TextBox("SearchString", TempData["searchString"],null,new {@class="form-control", @placeholder="Nhập từ khoá cần tìm kiếm"})
      </div>

      <div class="col-lg-6">
        <input type="submit" class="btn btn-danger" value="Tìm kiếm" />
      </div
      <div style="clear: both"></div>
    }
- Cập nhật chỗ phân trang
    @Html.PagedListPager((IPagedList) Model, page => Url.Action("Index", new {page = page,
SearchString = @Context.Request.Query["SearchString"]}),
new X.PagedList.Web.Common.PagedListRenderOptions {
  LiElementClasses = new string[] {"page-item"},
  PageClasses = new string[] { "page-link" }
})
2. Controller
Thêm  TempData["searchString"] = searchString; để lưu tạm giá trị truyền vào từ ô textbox
    [HttpGet]
    public ActionResult Index(string searchString, int? page)
    {
      var khachHangList = khachHangRepository.GetKhachHangs().ToPagedList(page ?? 1, 5);
      if (!string.IsNullOrEmpty(searchString))
      {
        searchString = searchString.ToLower();
        khachHangList = khachHangRepository.GetKhachHangByName(searchString, sortBy).ToPagedList(page ?? 1, 5);
      }
      TempData["searchString"] = searchString;
      return View(khachHangList);

    }

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML