Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Hướng dẫn thực hiện loading trong ASP.NET MVC Core

Được viết bởi webmaster ngày 18/09/2023 lúc 07:37 PM
Hướng dẫn thực hiện loading trong ASP.NET MVC Core
 • 0
 • 1252

Hướng dẫn thực hiện loading trong ASP.NET MVC Core

Bước 1: Chèn thẻ loading - html
 <div class="processing-preview hidden">
</div>
Trong đó, hidden sử dụng để ẩn

Bước 2: Chèn CSS để ẩn hiện loadding và làm mờ màn hình
.processing-preview {
  position: fixed;
  left: 50%;
  top: 50%;
  z-index: 1;
  width: 32px;
  height: 32px;
  background: url(../images/loading.gif) center no-repeat;
  background-size: contain;
}

.submit-progress-bg {
  background-color: lightgray;
  opacity: .5;
}

Chú ý: Kiếm ảnh loadding.gif chèn vào thư mục tương ứng
Bước 3: Gọi hàm javascript tại button cần thực thi
<input type="submit" onclick="return DisplayProgressMessage(this, 'Searching...');" class="btn btn-danger" value="Tìm kiếm" />
Bước 4: Viết hàm Javascript để xử lý sự kiện click
 
<script type="text/javascript">
    function DisplayProgressMessage(ctl, msg) {
      //if use the submit button, you can use event.preventDefault to prevent the default submit form behavior.
      event.preventDefault();
      // Turn off the "Save" button and change text
      $(ctl).prop("disabled", true).val(msg);
      // Gray out background on page
      $("body").addClass("submit-progress-bg");
      // Wrap in setTimeout so the UI can update the spinners
      $(".processing-preview").removeClass("hidden");
      //submit the form.
      setTimeout(function () {
        $("form").submit();
      }, 5000);
      return true;
    }
  </script>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML