Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn đưa dữ liệu vào DropDownList

Được viết bởi QuangIT ngày 23/12/2012 lúc 08:55 PM
Ví dụ bạn muốn chọn hình thức trả tiền theo tuần hay theo tháng, có 1 DropDownList để bạn chọn.
  • 0
  • 14664

Hướng dẫn đưa dữ liệu vào DropDownList

Ví dụ bạn muốn chọn hình thức trả tiền theo tuần hay theo tháng, có 1 DropDownList để bạn chọn. Mình sẽ xử lý tĩnh
hinhthuc.jpg
Tại giao diện: 
<asp:DropDownList ID="cboHinhThucTra" CssClass="hrm_combobox" DataValueField="value" Width="205px" runat="server">
</asp:DropDownList>

Trong hàm xử lý:
public static IDictionary<short?, string> HinhThuc
    {
        get
        {
            Dictionary<short?, string> hinhThuc = new Dictionary<short?, string>();

            hinhThuc.Add(1,"Tuần");
            hinhThuc.Add(2, "Tháng");

            return hinhThuc;
        }
    }

IDictionary nó đại diện cho bộ sưu tập mà kiểu chung chung, bao gồm khóa và giá trị của nó. (Chính là Generic).

public static void BindHinhThuc(DropDownList cboCatalog)
    {
        cboCatalog.DataSource = HinhThuc;

        cboCatalog.DataBind();
        ListItem ItemChoose = new ListItem();
        ItemChoose.Text = " -- Hinh Thức Trả --";
        ItemChoose.Value = "0";
        cboCatalog.Items.Insert(0, ItemChoose);
    }

ListItem: Đại diện cho một mục dữ liệu trong một danh sách kiểm soát dữ liệu ràng buộc. Lớp này có thể không được thừa kế.

Giờ chỉ việc gọi:  BindCatalog.BindHinhThuc(cboHinhThucTra);

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML