Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Làm thế nào để trừ thời gian

Được viết bởi QuangIT ngày 12/11/2012 lúc 07:10 PM
Để so sánh thời gian kết thúc với thời ban đầu, ta có thể thực hiện bằng cách đem thời gian kết thúc trừ cho thời gian ban đầu, sẽ ra số ngày cần tìm
  • 0
  • 11401

Làm thế nào để trừ thời gian

Để so sánh thời gian kết thúc với thời ban đầu, ta có thể thực hiện bằng cách đem thời gian kết thúc trừ cho thời gian ban đầu, sẽ ra số ngày cần tìm

d1
Type: System.DateTime
The date and time value to subtract from (the minuend).

d2
Type: System.DateTime
The date and time value to subtract (the subtrahend).

System.DateTime date1 = new System.DateTime(1996, 6, 3, 22, 15, 0);
System.DateTime date2 = new System.DateTime(1996, 12, 6, 13, 2, 0);
System.DateTime date3 = new System.DateTime(1996, 10, 12, 8, 42, 0);

// diff1 gets 185 days, 14 hours, and 47 minutes.
System.TimeSpan diff1 = date2.Subtract(date1);

// date4 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System.DateTime date4 = date3.Subtract(diff1);

// diff2 gets 55 days 4 hours and 20 minutes.
System.TimeSpan diff2 = date2 - date3;

// date5 gets 4/9/1996 5:55:00 PM.
System.DateTime date5 = date1 - diff2;

.NET Framework

Supported in: 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0
.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1
Portable Class Library

Supported in: Portable Class Library
.NET for Windows Store apps

Supported in: Windows 8

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML