Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Tạo thêm Menu sử dụng SiteMap

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 05:16 PM
Bài toán đặt ra: Bạn đã có 1 menu sử dụng SiteMap giờ bạn muốn tạo thêm 1 menu nữa sử dụng SiteMap khách. Chắc chắn rằng chương trình của bạn tạo ra sẽ bị lỗi. Vậy phải làm cách nào?
  • 0
  • 4578

Tạo thêm Menu sử dụng SiteMap


Bài toán đặt ra: Bạn đã có 1 menu sử dụng SiteMap giờ bạn muốn tạo thêm 1 menu nữa sử dụng SiteMap khách. Chắc chắn rằng chương trình của bạn tạo ra sẽ bị lỗi. Vậy phải làm cách nào?


Nếu bạn thường xuyên làm web và gặp trường hợp này rồi, thì bài này không dành cho bạn. Còn bạn lần đầu gặp trường hợp này và muốn tìm cách giải quyết, thì bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn

Ví dụ menu ngang:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >

  <siteMapNode>

    <siteMapNode url="" description="Danh mục" title="Danh mục">

      <siteMapNode url="~/Admin/DanhMuc/DMNhomChuyenMuc.aspx" title="Nhóm Chuyên Mục" description="Quản lý Menu Top" />

      <siteMapNode url="~/Admin/DanhMuc/DMSubChuyenMuc.aspx" title="Sub Chuyên Mục" description="Quản lý Menu Top" />

      <siteMapNode url="~/Admin/DanhMuc/DMDownloadCategories.aspx" title="Nhóm Download" description="Categories" />

      <siteMapNode url="~/Admin/DanhMuc/DMBookCategories.aspx" title="Nhóm Sách" description="BookCategories" />

      <siteMapNode url="~/Admin/DanhMuc/DMNhomQuangCao.aspx" title="Nhóm Quảng Cáo" description="Quản Lý Nhóm Quảng Cáo" />

      <siteMapNode url="~/Admin/DanhMuc/DMSubQuangCao.aspx" title="Sub Quảng Cáo" description="Quản Lý Sub Quảng Cáo" />

      <siteMapNode url="~/Admin/DanhMuc/DMNhomLienHe.aspx" title="Nhóm Liên Hệ" description="Quản Lý Nhóm Liên Hệ" />

    </siteMapNode></siteMapNode>

</siteMap>


menudoc:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >

  <siteMapNode><siteMapNode url="" description="Quản Lý Tin Tức" title="Quản Lý Tin Tức">

      <siteMapNode url="~/Admin/ChuyenMuc/QLChuyenMuc.aspx" title="Quản Lý Chuyên Mục" description="Quản lý Chuyên Mục" />

      <siteMapNode url="~/Admin/Download/QLDownload.aspx" title="Quản Lý Download" description="Quản lý Download" />

      <siteMapNode url="~/Admin/Book/QLBook.aspx" title="Quản Lý Sách" description="Quản lý Sách" />

      <siteMapNode url="~/Admin/TinTuc/QLTinTuc.aspx" title="Quản Lý Tin Tức" description="Quản lý Tin Tức" />

      <siteMapNode url="~/Admin/QuangCao/QLQuangCao.aspx" title="Quản Lý Quảng Cáo" description="Quản lý Quảng Cáo" />

    </siteMapNode></siteMapNode>

</siteMap>


Trong web.config bạn thêm dòng bên dưới vào thẻ <system.web>


<siteMap defaultProvider="menungang">

      <providers>

        <add name="menungang" type="System.Web.XmlSiteMapProvider" siteMapFile="~/menungang.sitemap" />

        <add name="menudoc" type="System.Web.XmlSiteMapProvider" siteMapFile="~/menudoc.sitemap" />

      </providers>

    </siteMap>

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML