Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Ràng buộc chuỗi nhập vào trong ô TextBox

Được viết bởi QuangIT ngày 10/11/2012 lúc 04:31 PM
Giới hạn việc nhập chuỗi vào ô textbox, thay vì nhập tự do, nhập bất kỳ kí tự nào, thì việc ràng buộc kiểu ký tự sẽ giúp hạn chế việc xử lý ở phía Client hay Server. Ở đây, chúng ta sẽ ràng buộc cho kí tự số, tức chỉ được nhập số(0-9), không cho nhập bất kỳ kí tự nào.
 • 0
 • 31120

Ràng buộc chuỗi nhập vào trong ô TextBox

Giới hạn việc nhập chuỗi vào ô textbox, thay vì nhập tự do, nhập bất kỳ kí tự nào, thì việc ràng buộc kiểu ký tự sẽ giúp hạn chế việc xử lý ở phía Client hay Server. Ở đây, chúng ta sẽ ràng buộc cho kí tự số, tức chỉ được nhập số(0-9), không cho nhập bất kỳ kí tự nào.
phantram.jpg
Về phía Client
Chúng ta có thể sử dụng đoạn JavaScript:
function onlyNumbers(evt) {
  var e = event || evt; 
  var charCode = e.which || e.keyCode;
  if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57))
   return false;
  return true;
}
Ngoài ra còn có Ajax:
<asp:TextBox ID="txtPhanTram" CssClass="hrm_textbox" Width="100px" MaxLength="10"
                        runat="server"></asp:TextBox>
                    <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ErrorMessage="Chỉ chấp nhận kiểu số"
                        Display="Dynamic" ValidationExpression="\d+" ControlToValidate="txtPhanTram"></asp:RegularExpressionValidator>
Về phía Server
private void txt_DienThoai_KeyPress_1(object sender, KeyPressEventArgs e)

if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar))
{
e.Handled = true;
MessageBox.Show("Điệnthoại là kí tự số ", "Thông Báo "); 
}
} private void txt_HoTen_KeyPress_1(object sender, KeyPressEventArgs e) 
{
if (!char.IsControl(e.KeyChar) && char.IsDigit(e.KeyChar)) 

e.Handled = true;
MessageBox.Show("Họ tên phải là kí tự chữ ", "Thông Báo ");

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML