Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Viết chương trình cho phép phát sinh 1 số nguyên thuộc [0,9]

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:16 PM
Viết chương trình cho phép phát sinh 1 số nguyên thuộc [0,9] , sau đó cho người dùng đoán số và chương trình sẽ hiện kết quả xem người dùng có đoán đúng số phát sinh đó hay không.
  • 0
  • 7533

Viết chương trình cho phép phát sinh 1 số nguyên thuộc [0,9]

Viết chương trình cho phép phát sinh 1 số nguyên thuộc [0,9] , sau đó cho người dùng đoán số và chương trình sẽ hiện kết quả xem người dùng có đoán đúng số phát sinh đó hay không.

HD: Dùng lớp Random để phát sinh số ngẫu nhiên.


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace Bai09

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private int soDung,soDoan;

private Random r;

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

r = new Random();


soDung = r.Next(0, 9);

}

private void btnDoan_Click(object sender, EventArgs e)

{

soDoan = int.Parse(txtNhap.Text);

if(soDoan < soDung)

{

MessageBox.Show("can doan so lon hon");

}

else

{

if(soDoan > soDung)

{

MessageBox.Show("can doan so nho hon");

}

else

{

MessageBox.Show("chuc mung ban da doan dung,moi doan tiep");

soDung = r.Next(0, 9);

}

}

txtNhap.SelectAll();

txtNhap.Focus();

}

private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close();

}

}

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML