Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Thiết kế giao diện trình bày sơ đồ các chỗ ngồi của một rạp chiếu phim

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:16 PM
Thiết kế giao diện trình bày sơ đồ các chỗ ngồi của một rạp chiếu phim giúp người sử dụng chọn vị trí muốn mua.
  • 0
  • 18091

Thiết kế giao diện trình bày sơ đồ các chỗ ngồi của một rạp chiếu phim

Thiết kế giao diện trình bày sơ đồ các chỗ ngồi của một rạp chiếu phim giúp người sử dụng chọn vị trí muốn mua. Trên sơ đồ này cũng thể hiện những vị trí đã bán vé và những vị trí chưa bán vé bằng cách thể hiện màu khác nhau ( ghế chưa bán vé màu trắng, ghế đã bán vé màu vàng, ghế đang chọn màu xanh).

Khi khởi động, ứng dụng phải nằm giữa màn hình. Không cho phép người dùng thay đổi kích thước form. Khi người sử dụng nhấp chuột tại một vị trí trên sơ đồ thì:

o Nếu đây là vị trí chưa bán vé thì đổi màu của vị trí này sang màu xanh để cho biết đây là vị trí đang chọn.

o Nếu đây là vị trí đang chọn (có màu xanh) thì đổi màu của vị trí này trở về màu trắng

o Nếu đây là một vị trí đã bán vé thì xuất hiện một thông báo cho người sử dụng biết thông qua messageBox.

Sau khi đã chọn các vị trí người sử dụng có thể nhấn vào nút CHỌN hoặc HỦY BỎ. Nếu click vào nút CHỌN (hoặc nhấn phím Enter) thì:

Đổi màu các vị trí đã chọn (màu xanh) trên sơ đồ sang màu vàng (cho biết vị trí đã bán vé) và xuất lên label thành tiền phải trả cho số vé đã mua ( giả sử giá vé là 100đ/ghế). Nếu click vào nút HỦY BỎ (hoặc nhấn phín ESC) thì:

Đổi màu các vị trí đã chọn (màu xanh) trên sơ đồ sang màu trắng trở lại và xuất lên label thành tiền giá trị 0

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace Bai10

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}


private void btnKetThuc_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (MessageBox.Show("thoat chuong trinh y/n?", "thong bao", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)

{

this.Close();

}

}

List<Label> DanhSachChon = new List<Label>();

int intThanhTien = 0;

private void label2_Click(object sender, EventArgs e)

{

Label lbl = (Label)sender;

//neu label khac mau vang

if (lbl.BackColor != Color.Yellow)

{

//neu label la mau trang

if (lbl.BackColor == Color.White)

{

//chuyen label mau trang thanh mau xanh

lbl.BackColor = Color.Blue;

DanhSachChon.Add(lbl);

}

else//nguoc lai label mau xanh

{

//chuyen sang mau trang

lbl.BackColor = Color.White;

DanhSachChon.Remove(lbl);

}

}

else//label mau vang

{

//thang bao co nguoi chon roi

MessageBox.Show("Bàn này có người chọn rồi");

}

}

private void btnChon_Click(object sender, EventArgs e)

{

foreach (Label l in DanhSachChon)

{

l.BackColor = Color.Yellow;

intThanhTien += 100;

}

lblThanhTien.Text = intThanhTien.ToString();

intThanhTien = 0;

DanhSachChon = new List<Label>();

}

private void btnHuy_Click(object sender, EventArgs e)

{

foreach (Label l in DanhSachChon)

{

l.BackColor = Color.White;

}

lblThanhTien.Text = "";

DanhSachChon = new List<Label>();

}

}

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML