Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Thiết kế class Hóa Đơn đáp ứng yêu cầu xử lý của giao diện(nâng cao)

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:11 PM
Thiết kế class Hóa Đơn đáp ứng yêu cầu xử lý của giao diện
  • 0
  • 11085

Thiết kế class Hóa Đơn đáp ứng yêu cầu xử lý của giao diện(nâng cao)

Thiết kế class Hóa Đơn đáp ứng yêu cầu xử lý của giao diện


Lớp HoaDon


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Bai02

{

class HoaDon

{

//properties

private String hoten;

private String diachi;

private String dienthoai;

private double giatien;

private double thue;

private bool muaxeden;

private static double sokhachhang=0;

private static double sokhachmuaxeden=0;

private static double doanhthu=0;

//get , set

public string Hoten

{

get { return hoten; }

set { hoten = value; }

}

public string Diachi

{

get { return diachi; }

set { diachi = value; }

}

public string Dienthoai

{

get { return dienthoai; }

set { dienthoai = value; }

}

public static double Sokhachhang

{

get { return sokhachhang; }

}

public static double Sokhachmuaxeden

{

get { return sokhachmuaxeden; }

}


public static double Doanhthu

{

get { return doanhthu; }

}

public double Giatien

{

get { return giatien; }

set { giatien = value; }

}

public double Thue

{

get { return giatien*0.1; }

set { thue = value; }

}

//constructors

public HoaDon()

{

sokhachhang = 0;

sokhachmuaxeden = 0;

doanhthu = 0;

}

public HoaDon(string hoten, string diachi, string dienthoai, double giatien, bool muaxeden)

{

this.hoten = hoten;

this.dienthoai = dienthoai;

this.diachi = diachi;

this.giatien = giatien;

this.muaxeden = muaxeden;

sokhachhang++;

if (muaxeden) sokhachmuaxeden++;

}

public double phuThu()

{

if(muaxeden)

{

return giatien*0.05;

}

return 0;

}

public double TinhThanhTien()

{

double thanhTien = this.phuThu() + this.Giatien + this.Thue;

doanhthu += thanhTien;

return thanhTien;

}

public double getTongKH()

{

return sokhachhang;

}

public double getKhMuaXeDen()

{


return sokhachmuaxeden;

}

public double TongDoanhThu()

{

return doanhthu;

}

}

}


Lớp Form1System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace Bai02

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private HoaDon hd;

private void btnTinh_Click(object sender, EventArgs e)

{

bool muaxeden = rbnMauDen.Checked;

hd = new HoaDon(txtHoTen.Text,txtDiaChi.Text,txtDienThoai.Text,double.Parse(txtGiaTien.Text),muaxeden);

txtPhuThu.Text = hd.phuThu().ToString();

txtThue.Text = hd.Thue.ToString();

txtThanhTien.Text = hd.TinhThanhTien().ToString();

}

private void btnTiep_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtHoTen.Clear();

txtDiaChi.Clear();

txtDienThoai.Clear();

txtGiaTien.Clear();

txtPhuThu.Clear();

txtThue.Clear();

txtThanhTien.Clear();

}

private void btnThongKe_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtTongKH.Text = hd.getTongKH().ToString();

txtTongKHMuaXeDen.Text = hd.getKhMuaXeDen().ToString();

txtTongDoanhThu.Text = hd.TongDoanhThu().ToString();

}

private void btnKetThuc_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();


}

}

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML