Cấp bậc tác giả:

TRAINING

[ASP.NET MVC]Bài 7: Tìm hiểu Xác thực(Authentication) và Phân quyền(Authorization)

Được viết bởi webmaster ngày 13/03/2023 lúc 11:20 AM
Authentication và Authorization là những khái niệm quan trọng trong bảo mật thông tin của các ứng dụng web. Authentication (xác thực) đề cập đến quá trình xác định danh tính của người dùng, trong khi Authorization (phân quyền) đề cập đến quá trình xác định quyền hạn của người dùng.
 • 0
 • 3012

[ASP.NET MVC]Bài 7: Tìm hiểu Xác thực(Authentication) và Phân quyền(Authorization)

Authentication và Authorization là những khái niệm quan trọng trong bảo mật thông tin của các ứng dụng web. Authentication (xác thực) đề cập đến quá trình xác định danh tính của người dùng, trong khi Authorization (phân quyền) đề cập đến quá trình xác định quyền hạn của người dùng.
Authentication là quá trình xác thực danh tính của người dùng. Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, thông tin đăng nhập của họ sẽ được xác thực để đảm bảo rằng họ là người dùng hợp lệ và có quyền truy cập vào hệ thống. Các phương thức xác thực thông thường bao gồm:
 • Forms Authentication: người dùng cung cấp thông tin đăng nhập, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu, để đăng nhập vào hệ thống.
 • Windows Authentication: đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Windows được xác thực trên máy tính đang sử dụng.
Authorization là quá trình xác định quyền hạn của người dùng trong hệ thống. Sau khi xác thực người dùng, hệ thống sẽ xác định những phần của hệ thống mà người dùng có quyền truy cập và những hoạt động mà họ được phép thực hiện. Các phương thức phân quyền thông thường bao gồm:
 • Role-based Authorization: cấp quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng trong hệ thống.
 • Claims-based Authorization: cấp quyền truy cập dựa trên các thông tin liên quan đến người dùng, chẳng hạn như thông tin đăng nhập hoặc thông tin về vai trò.
Authentication và Authorization là hai khái niệm quan trọng trong bảo mật thông tin của các ứng dụng web. Chúng giúp đảm bảo rằng chỉ những người dùng hợp lệ và có quyền truy cập mới có thể truy cập vào các phần của hệ thống mà họ được phép truy cập.

1. Chế độ xác thực (Authentication Modes)
Là một cơ chế để bảo vệ các tài nguyên của ứng dụng web bằng cách yêu cầu người dùng đăng nhập hoặc xác thực trước khi truy cập vào những tài nguyên đó.
Để thực hiện chế độ xác thực trong ASP.NET MVC, bạn có thể sử dụng các phương pháp như Forms Authentication, Windows Authentication hoặc OAuth.

1.1. Forms Authentication
Bạn có thể sử dụng các phương thức và lớp có sẵn trong ASP.NET để xác thực người dùng bằng cách sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu. Khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ cấp cho họ một mã thông báo (token) để sử dụng cho các yêu cầu sau này.
Ví dụ cụ thể về Forms Authentication trong ASP.NET MVC như sau:
 • Tạo một trang đăng nhập cho người dùng để nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
 • Tạo một Action trong HomeController để xử lý yêu cầu đăng nhập và kiểm tra xem tên đăng nhập và mật khẩu có đúng không.
 • Nếu tên đăng nhập và mật khẩu chính xác, sử dụng lớp FormsAuthentication để cấp cho người dùng một mã thông báo (token) để sử dụng cho các yêu cầu sau này.
 • Khi người dùng truy cập vào các trang khác trong ứng dụng, sử dụng lớp AuthorizeAttribute để kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa bằng cách kiểm tra mã thông báo.
 • Nếu mã thông báo hợp lệ, người dùng sẽ được phép truy cập vào các tài nguyên trong ứng dụng. Nếu không, họ sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập.
Dưới đây là một ví dụ cụ thể về việc sử dụng Forms Authentication trong ASP.NET MVC:
 • Tạo một trang đăng nhập (Login) với form cho phép người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
 • Khi người dùng nhấn nút Đăng nhập, ứng dụng sẽ gọi tới Action Login trong HomeController để kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu.
 • Trong Action Login, sử dụng phương thức FormsAuthentication.SetAuthCookie để cấp cho người dùng một mã thông báo và đăng nhập thành công.
[HttpPost]
public ActionResult Login(LoginViewModel model)
{
  if (ModelState.IsValid)
  {
    if (model.UserName == "admin" && model.Password == "password")
    {
      FormsAuthentication.SetAuthCookie(model.UserName, false);
      return RedirectToAction("Index", "Home");
    }
    else
    {
      ModelState.AddModelError("", "Invalid username or password.");
    }
  }
  return View(model);
}
 • Sử dụng lớp AuthorizeAttribute để kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa trước khi truy cập vào các trang khác trong ứng dụng.
[Authorize]
public class MyController : Controller
{
  // ...
}
Với cách thức này, Action MyAction yêu cầu người dùng đã đăng nhập để truy cập được.
Bạn cũng có thể tùy chỉnh lớp AuthorizeAttribute bằng cách truyền vào các tham số như tên của Role hoặc tên của Policy. Ví dụ:
[Authorize(Roles = "Admin")]
public class MyController : Controller
{
  // Code của Controller
}
Trong ví dụ này, chỉ có người dùng có Role là Admin mới được phép truy cập vào các Action trong Controller.
Khi người dùng truy cập vào các trang không có quyền truy cập, họ sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập.
<authentication mode="Forms">
  <forms loginUrl="~/Account/Login" timeout="2880" />
</authentication>
1.2. Windows Authentication
Bạn có thể sử dụng chứng chỉ xác thực Windows để xác thực người dùng. Khi người dùng truy cập ứng dụng web, họ sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản Windows. Hệ thống sẽ sử dụng thông tin đăng nhập này để xác định quyền truy cập của người dùng.
Ví dụ cụ thể về Windows Authentication trong ASP.NET MVC như sau:
 • Cấu hình ứng dụng để sử dụng Windows Authentication bằng cách thêm đoạn mã sau vào tệp web.config:
<system.web>
 <authentication mode="Windows" />
 <authorization>
  <allow roles="DomainName\GroupName" />
  <deny users="?" />
 </authorization>
</system.web>

<system.webServer>
 <security>
  <authentication>
   <windowsAuthentication enabled="true" />
  </authentication>
 </security>
</system.webServer>
Tạo một Controller và một Action để hiển thị thông tin về người dùng hiện tại.
[Authorize(Roles = "DomainName\\GroupName")]
public class HomeController : Controller
{
  public ActionResult Index()
  {
    var currentUser = HttpContext.User.Identity;
    ViewBag.UserName = currentUser.Name;
    ViewBag.IsAuthenticated = currentUser.IsAuthenticated;
    return View();
  }
}
Truy cập trang chủ của ứng dụng và xem thông tin hiển thị về người dùng hiện tại.
Khi bạn truy cập vào trang chủ của ứng dụng, trình duyệt của bạn sẽ tự động đăng nhập bằng tên đăng nhập của Windows của bạn. Nếu tên đăng nhập của bạn nằm trong nhóm được phép truy cập vào ứng dụng, bạn sẽ được chuyển đến trang chủ của ứng dụng và thông tin về người dùng hiện tại sẽ được hiển thị. Nếu không, bạn sẽ không được phép truy cập vào ứng dụng và sẽ nhận được một thông báo lỗi.

1.3. OAuth
Bạn có thể sử dụng các dịch vụ xác thực bên thứ ba như Facebook, Google hoặc Twitter để xác thực người dùng. Khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản của họ trên một trong các dịch vụ này, hệ thống sẽ sử dụng mã thông báo cấp cho họ để xác thực trong ứng dụng web của bạn.
Để sử dụng OAuth trong ASP.NET MVC, bạn cần có một tài khoản phát triển OAuth từ nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ: Facebook, Google, Twitter). Sau khi có tài khoản, bạn có thể sử dụng các API của nhà cung cấp để xác thực người dùng và truy cập thông tin của họ.
Dưới đây là một ví dụ cụ thể về việc sử dụng OAuth trong ASP.NET MVC để xác thực người dùng thông qua tài khoản Google:
 • Tạo một ứng dụng mới trên Google API Console và lấy Client ID và Client Secret của ứng dụng.
 • Tạo một Controller và một Action để xử lý việc đăng nhập và xác thực người dùng thông qua Google.
public class AccountController : Controller
{
  private readonly string clientId = "YOUR_CLIENT_ID";
  private readonly string clientSecret = "YOUR_CLIENT_SECRET";
  private readonly string redirectUri = "http://localhost:port/Account/GoogleCallback";

  public ActionResult Login()
  {
    var state = Guid.NewGuid().ToString();
    var authorizeUrl = string.Format("https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id={0}&redirect_uri={1}&response_type=code&scope=email profile&state={2}", clientId, redirectUri, state);
    return Redirect(authorizeUrl);
  }

  public ActionResult GoogleCallback(string code, string state)
  {
    var tokenUrl = "https://accounts.google.com/o/oauth2/token";
    var userInfoUrl = "https://www.googleapis.com/oauth2/v2/userinfo";

    var parameters = new Dictionary<string, string>
    {
      {"code", code},
      {"client_id", clientId},
      {"client_secret", clientSecret},
      {"redirect_uri", redirectUri},
      {"grant_type", "authorization_code"}
    };

    var tokenResponse = HttpPost(tokenUrl, parameters);
    var accessToken = tokenResponse["access_token"];

    var userInfoResponse = HttpGet(userInfoUrl, accessToken);
    var email = userInfoResponse["email"];
    var name = userInfoResponse["name"];

    // Lưu thông tin người dùng vào session hoặc database
    Session["Email"] = email;
    Session["Name"] = name;

    return RedirectToAction("Index", "Home");
  }

  private Dictionary<string, string> HttpPost(string url, Dictionary<string, string> parameters)
  {
    using (var client = new WebClient())
    {
      var response = client.UploadValues(url, "POST", new NameValueCollection(parameters));
      var result = Encoding.ASCII.GetString(response);
      return JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, string>>(result);
    }
  }

  private Dictionary<string, string> HttpGet(string url, string accessToken)
  {
    using (var client = new WebClient())
    {
      client.Headers.Add("Authorization", "Bearer " + accessToken);
      var response = client.DownloadString(url);
      return JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, string>>(response);
    }
  }
}
Tạo một View để hiển thị nút đăng nhập bằng Google và kết nối đến Action Login của AccountController.
@{
  ViewBag.Title = "Login";
}

<h2>Login</h2>

<p>
  <a href="@Url.Action("Login", "Account")" class="btn btn-primary">Login with Google</a>
</p>
 • Kiểm tra thông tin người dùng đã đăng nhập sau khi xác thực:
public class HomeController : Controller
{
  public ActionResult Index()
  {
    if (Session["Email"] == null)
    {
      return RedirectToAction("Login", "Account");
    }

    var email = (string)Session["Email"];
    var name = (string)Session["Name"];

    ViewBag.Email = email;
    ViewBag.Name = name;

    return View();
  }
}
Trong ví dụ này, khi người dùng nhấn vào nút đăng nhập bằng Google, họ sẽ được chuyển đến trang xác thực của Google để đăng nhập và cho phép cho ứng dụng truy cập vào thông tin tài khoản của họ. Sau khi xác thực thành công, người dùng sẽ được chuyển đến Action GoogleCallback của AccountController, nơi mà thông tin người dùng được lấy từ API của Google và lưu vào session. Sau đó, người dùng sẽ được chuyển đến trang.

2. Sử dụng thuộc tính uỷ quyền (Authorize Attribute)
Thuộc tính uỷ quyền (Authorize attribute) trong ASP.NET MVC được sử dụng để kiểm soát truy cập vào các Action trong Controller. Nó cho phép bạn chỉ định những người dùng nào có quyền truy cập vào Action đó.
Có hai cách để sử dụng thuộc tính uỷ quyền trong ASP.NET MVC:
 • Sử dụng thuộc tính uỷ quyền trên mỗi Action
Bạn có thể sử dụng thuộc tính uỷ quyền trên mỗi Action để kiểm soát quyền truy cập vào Action đó. Ví dụ:
[Authorize(Roles = "Admin")]
public ActionResult ManageUsers()
{
  // Code để quản lý người dùng
}
Trong ví dụ này, chỉ có người dùng thuộc nhóm "Admin" mới có thể truy cập vào Action ManageUsers.
 • Sử dụng thuộc tính uỷ quyền trên toàn bộ Controller
Bạn có thể sử dụng thuộc tính uỷ quyền trên toàn bộ Controller để kiểm soát quyền truy cập vào tất cả các Action trong Controller đó. Ví dụ:
[Authorize(Roles = "Admin")]
public class AdminController : Controller
{
  // Các Action quản lý hệ thống
}
Trong ví dụ này, chỉ có người dùng thuộc nhóm "Admin" mới có thể truy cập vào các Action trong AdminController.
Ngoài ra, thuộc tính uỷ quyền còn cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập dựa trên người dùng đã đăng nhập hay chưa đăng nhập. Ví dụ:
[Authorize]
public ActionResult MyAccount()
{
  // Code để hiển thị thông tin tài khoản của người dùng
}
Trong ví dụ này, chỉ có người dùng đã đăng nhập mới có thể truy cập vào Action MyAccount.
Bạn cũng có thể kết hợp nhiều điều kiện uỷ quyền trong cùng một thuộc tính bằng cách sử dụng toán tử AND hoặc OR. Ví dụ:
[Authorize(Roles = "Admin,Manager")]
public ActionResult ManageUsers()
{
  // Code để quản lý người dùng
}
Trong ví dụ này, chỉ có người dùng thuộc nhóm "Admin" hoặc "Manager" mới có thể truy cập vào Action ManageUsers.
Với thuộc tính uỷ quyền, bạn có thể dễ dàng kiểm soát quyền truy cập vào các Action trong ASP.NET MVC. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và bảo mật, bạn cần phải cấu hình đúng các quyền truy cập và kiểm tra kĩ các điều kiện uỷ quyền.

3. Securing a Controller trong FilterConfig.cs
Trong ASP.NET MVC, Filter là một công cụ mạnh mẽ để kiểm soát quyền truy cập và bảo mật ứng dụng. Filter được sử dụng để thực hiện các hoạt động xử lý trước hoặc sau khi một Action được thực thi, hoặc để kiểm soát quyền truy cập vào ứng dụng.
FilterConfig.cs là một file cấu hình trong ASP.NET MVC được sử dụng để đăng ký các Filter trong ứng dụng. Để bảo mật một Controller trong FilterConfig.cs, bạn có thể sử dụng Filter Attribute để thực hiện việc kiểm soát quyền truy cập vào Controller đó.
Ví dụ, để bảo mật Controller "AdminController" chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập và thuộc nhóm "Admin" truy cập, bạn có thể thêm Filter Attribute [Authorize] vào Controller đó trong FilterConfig.cs như sau:
public class FilterConfig
{
  public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
  {
    filters.Add(new HandleErrorAttribute());
    filters.Add(new AuthorizeAttribute() { Roles = "Admin" }); //Thêm filter authorize vào controller AdminController
  }
}
Trong ví dụ này, chúng ta đã thêm Filter Attribute Authorize vào Controller "AdminController" bằng cách sử dụng đối tượng AuthorizeAttribute và chỉ định rằng chỉ những người dùng thuộc nhóm "Admin" mới có thể truy cập vào Controller đó.
Lưu ý rằng nếu bạn muốn sử dụng Filter Attribute Authorize trên mỗi Action, thì bạn phải thêm nó vào từng Action đó thay vì Controller.
[Authorize(Roles = "Admin")]
public ActionResult ManageUsers()
{
  // Code để quản lý người dùng
}
Khi một người dùng không đủ quyền truy cập vào Controller hoặc Action được bảo vệ bởi Filter Attribute Authorize, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập để đăng nhập hoặc hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Sử dụng Filter Attribute Authorize trong FilterConfig.cs là một cách tiện lợi để kiểm soát quyền truy cập vào Controller trong ASP.NET MVC. Tuy nhiên, bạn cần phải cấu hình đúng các quyền truy cập và kiểm tra kĩ các điều kiện uỷ quyền để đảm bảo an toàn và bảo mật cho ứng dụng.

4. AllowAnonymous
Trong ASP.NET MVC, AllowAnonymous là một thuộc tính Filter Attribute được sử dụng để cho phép truy cập vào một Action hoặc Controller mà không cần xác thực người dùng.
Khi bạn đánh dấu một Action hoặc Controller với thuộc tính AllowAnonymous, bất kỳ người dùng nào đều có thể truy cập vào nó mà không cần đăng nhập hoặc có bất kỳ quyền truy cập nào.
Ví dụ, để cho phép tất cả người dùng truy cập vào Action "HomePage" của Controller "Home" mà không cần đăng nhập, bạn có thể sử dụng thuộc tính AllowAnonymous như sau:
[AllowAnonymous]
public ActionResult HomePage()
{
  // Code để hiển thị trang chủ
}
Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng thuộc tính AllowAnonymous trên Action HomePage để cho phép tất cả người dùng truy cập vào Action đó mà không cần đăng nhập.
Lưu ý rằng nếu bạn muốn cho phép truy cập vào một Action hoặc Controller mà không cần đăng nhập, bạn phải sử dụng thuộc tính AllowAnonymous. Nếu bạn không sử dụng thuộc tính này và không có bất kỳ Filter Attribute nào khác để kiểm soát quyền truy cập, mặc định chỉ có người dùng đã đăng nhập mới có thể truy cập vào Action hoặc Controller đó.
Tóm lại, AllowAnonymous là một thuộc tính Filter Attribute trong ASP.NET MVC được sử dụng để cho phép truy cập vào một Action hoặc Controller mà không cần đăng nhập hoặc có bất kỳ quyền truy cập nào.

5. Định danh (Identity) trong ASP.NET
Trong ASP.NET, định danh (Identity) là quá trình xác định người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Nó cung cấp một cách để xác định và xác thực người dùng, quản lý thông tin đăng nhập của họ và quản lý quyền truy cập của họ vào các tài nguyên trong ứng dụng.
Định danh thường được sử dụng để bảo mật ứng dụng và kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên khác nhau trong hệ thống, chẳng hạn như trang web, tệp tin, cơ sở dữ liệu, dịch vụ web, v.v.
Trong ASP.NET, định danh được cung cấp thông qua các lớp và phương thức trong hệ thống bảo mật Forms Authentication, Windows Authentication, hoặc OAuth Authentication. Các lớp này cung cấp các phương thức để xác định người dùng đã đăng nhập và quản lý thông tin đăng nhập của họ, bao gồm tên người dùng, mật khẩu và thông tin khác.
Để sử dụng định danh trong ASP.NET, bạn cần phải đăng ký và cấu hình một hệ thống xác thực (authentication system) trong ứng dụng của mình. Sau đó, bạn có thể sử dụng các phương thức và lớp trong hệ thống xác thực đó để xác định người dùng đã đăng nhập và quản lý thông tin đăng nhập của họ.
Định danh cũng có thể được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin người dùng, bao gồm thông tin tài khoản, quyền truy cập và các thông tin khác. Để quản lý thông tin người dùng, bạn có thể sử dụng các công nghệ như ASP.NET Membership hoặc ASP.NET Identity Framework.
Tóm lại, định danh trong ASP.NET là quá trình xác định người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, cung cấp một cách để xác định và xác thực người dùng, quản lý thông tin đăng nhập của họ và quản lý quyền truy cập của họ vào các tài nguyên trong ứng dụng.

6. Users và Roles
Users và Roles là hai khái niệm quan trọng trong ASP.NET MVC để quản lý người dùng và quyền truy cập vào các tài nguyên trong ứng dụng.
Users (người dùng) là các tài khoản được tạo ra để cho phép người dùng đăng nhập và sử dụng các chức năng của ứng dụng. Mỗi người dùng có một tên đăng nhập và mật khẩu duy nhất để xác thực và xác định quyền truy cập của họ trong ứng dụng.
Roles (vai trò) là các nhóm được tạo ra để phân loại và quản lý quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên trong ứng dụng. Mỗi vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng và cung cấp quyền truy cập vào các chức năng hoặc tài nguyên cụ thể của ứng dụng.
Role Providers là một trong những cách để quản lý vai trò (roles) trong ASP.NET. Role Provider là một lớp trừu tượng (abstract class) trong hệ thống bảo mật của ASP.NET, được sử dụng để cung cấp các phương thức để quản lý vai trò và quyền truy cập của người dùng trong ứng dụng.
Các Role Providers có thể được cấu hình trong file web.config của ứng dụng để xác định cách thức quản lý vai trò và quyền truy cập của người dùng. Các Role Providers cung cấp các phương thức để thêm, sửa đổi và xóa các vai trò, gán và xóa vai trò cho từng người dùng, và kiểm tra quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên trong ứng dụng.
Các phương thức chính của Role Provider bao gồm:
 1. CreateRole(): Tạo một vai trò mới.
 2. DeleteRole(): Xóa một vai trò.
 3. RoleExists(): Kiểm tra xem một vai trò có tồn tại trong hệ thống hay không.
 4. GetRolesForUser(): Trả về danh sách các vai trò được gán cho một người dùng cụ thể.
 5. GetUsersInRole(): Trả về danh sách người dùng được gán cho một vai trò cụ thể.
 6. AddUsersToRoles(): Gán các vai trò cho một danh sách người dùng.
 7. RemoveUsersFromRoles(): Xóa các vai trò khỏi danh sách người dùng.
Role Providers cũng cho phép tạo ra các Role Provider tùy chỉnh (custom Role Providers) để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của ứng dụng.
Sử dụng Role Providers trong ASP.NET giúp quản lý vai trò và quyền truy cập của người dùng một cách dễ dàng và linh hoạt, đồng thời cung cấp các phương tiện để bảo mật và kiểm soát truy cập vào các tài nguyên trong ứng dụng.
ActiveDirectoryRoleProvider, SqlRoleProvider, SimpleRoleProvider và UniversalProviders đều là các Role Providers được cung cấp sẵn trong ASP.NET để quản lý vai trò và quyền truy cập của người dùng trong ứng dụng.
 • ActiveDirectoryRoleProvider: Là một Role Provider được sử dụng để quản lý vai trò và quyền truy cập của người dùng trong một Active Directory. ActiveDirectoryRoleProvider cho phép tạo vai trò và gán vai trò cho người dùng dựa trên các nhóm trong Active Directory.
<roleManager enabled="true" defaultProvider="ActiveDirectoryRoleProvider">
 <providers>
  <add name="ActiveDirectoryRoleProvider" connectionStringName="ADConnectionString" applicationName="MyApplicationName" type="System.Web.Security.ActiveDirectoryRoleProvider" />
 </providers>
</roleManager>
Sau đó, bạn có thể sử dụng ActiveDirectoryRoleProvider trong mã của mình để thao tác với vai trò và người dùng. Ví dụ:
// Lấy danh sách các vai trò
string[] roles = Roles.GetAllRoles();

// Kiểm tra xem một người dùng có thuộc một vai trò hay không
bool isInRole = Roles.IsUserInRole("username", "rolename");

// Thêm một người dùng vào một vai trò
Roles.AddUserToRole("username", "rolename");

// Xóa một người dùng khỏi một vai trò
Roles.RemoveUserFromRole("username", "rolename");
 • SqlRoleProvider: Là một Role Provider sử dụng để quản lý vai trò và quyền truy cập của người dùng trong cơ sở dữ liệu SQL Server. SqlRoleProvider cho phép tạo và quản lý vai trò và gán vai trò cho người dùng.
Để sử dụng SqlRoleProvider, bạn cần cấu hình SqlRoleProvider trong file web.config của ứng dụng. Ví dụ:
<roleManager enabled="true" defaultProvider="SqlRoleProvider">
 <providers>
  <add name="SqlRoleProvider" connectionStringName="MyConnectionString" applicationName="MyApplicationName" type="System.Web.Security.SqlRoleProvider" />
 </providers>
</roleManager>
Sau đó, bạn có thể sử dụng SqlRoleProvider trong mã của mình để thao tác với vai trò và người dùng. Ví dụ:
// Lấy danh sách các vai trò
string[] roles = Roles.GetAllRoles();

// Kiểm tra xem một người dùng có thuộc một vai trò hay không
bool isInRole = Roles.IsUserInRole("username", "rolename");

// Thêm một người dùng vào một vai trò
Roles.AddUserToRole("username", "rolename");

// Xóa một người dùng khỏi một vai trò
Roles.RemoveUserFromRole("username", "rolename");
 • SimpleRoleProvider: Là một Role Provider đơn giản được sử dụng để quản lý vai trò và quyền truy cập của người dùng trong một tệp cấu hình XML. SimpleRoleProvider cho phép tạo và quản lý vai trò và gán vai trò cho người dùng trong một tệp cấu hình XML.
Để sử dụng SimpleRoleProvider, bạn cần cấu hình SimpleRoleProvider trong file web.config của ứng dụng. Ví dụ:
<roleManager enabled="true" defaultProvider="SimpleRoleProvider">
 <providers>
  <add name="SimpleRoleProvider" type="System.Web.Security.SimpleRoleProvider" connectionStringName="MyConnectionString" applicationName="MyApplicationName" />
 </providers>
</roleManager>
Sau đó, bạn có thể sử dụng SimpleRoleProvider trong mã của mình để thao tác với vai trò và người dùng. Ví dụ:
// Lấy danh sách các vai trò
string[] roles = Roles.GetAllRoles();

// Kiểm tra xem một người dùng có thuộc một vai trò hay không
bool isInRole = Roles.IsUserInRole("username", "rolename");

// Thêm một người dùng vào một vai trò
Roles.AddUserToRole("username", "rolename");

// Xóa một người dùng khỏi một vai trò
Roles.RemoveUserFromRole("username", "rolename");
 • UniversalProviders: Là một hệ thống quản lý người dùng và vai trò toàn diện được cung cấp bởi ASP.NET. UniversalProviders bao gồm MembershipProvider, RoleProvider và ProfileProvider để cung cấp các phương thức để quản lý người dùng, vai trò và thông tin cá nhân của người dùng trong ứng dụng.
Để sử dụng UniversalProviders, bạn cần cấu hình UniversalProviders trong file web.config của ứng dụng. Ví dụ
<membership defaultProvider="UniversalMembershipProvider">
 <providers>
  <add name="UniversalMembershipProvider" type="System.Web.Providers.DefaultMembershipProvider, System.Web.Providers, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" connectionStringName="MyConnectionString" applicationName="MyApplicationName" enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="true" requiresQuestionAndAnswer="false" requiresUniqueEmail="true" maxInvalidPasswordAttempts="5" passwordAttemptWindow="10" passwordFormat="Hashed" minRequiredPasswordLength="6" minRequiredNonalphanumericCharacters="0" passwordStrengthRegularExpression="" />
 </providers>
</membership>

<roleManager enabled="true" defaultProvider="UniversalRoleProvider">
 <providers>
  <add name="UniversalRoleProvider" type="System.Web.Providers.DefaultRoleProvider, System.Web.Providers, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" connectionStringName="MyConnectionString" applicationName="MyApplicationName" />
 </providers>
</roleManager>
Sau khi cấu hình UniversalProviders, bạn có thể sử dụng mã của mình để thao tác với người dùng và vai trò. Ví dụ:
// Lấy danh sách người dùng
MembershipUserCollection users = Membership.GetAllUsers();

// Kiểm tra xem một người dùng có tồn tại hay không
bool userExists = Membership.GetUser("username") != null;

// Tạo một người dùng mới
MembershipCreateStatus status;
Membership.CreateUser("username", "password", "email", "question", "answer", true, out status);

// Thay đổi mật khẩu của một người dùng
MembershipUser user = Membership.GetUser("username");
user.ChangePassword("oldpassword", "newpassword");

// Lấy danh sách các vai trò
string[] roles = Roles.GetAllRoles();

// Kiểm tra xem một người dùng có thuộc một vai trò hay không
bool isInRole = Roles.IsUserInRole("username", "rolename");

// Thêm một người dùng vào một vai trò
Roles.AddUserToRole("username", "rolename");

// Xóa một người dùng khỏi một vai trò
Roles.RemoveUserFromRole("username", "rolename");
Lưu ý rằng các mã mẫu trên chỉ là ví dụ và bạn cần điều chỉnh chúng để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng của bạn.
Việc chọn lựa Role Provider phù hợp cho ứng dụng phụ thuộc vào yêu cầu của ứng dụng và cơ sở dữ liệu được sử dụng. ActiveDirectoryRoleProvider và SqlRoleProvider thường được sử dụng trong các ứng dụng lớn và phức tạp, trong khi SimpleRoleProvider được sử dụng trong các ứng dụng nhỏ hoặc có quy mô nhỏ hơn. UniversalProviders cung cấp các phương thức để quản lý người dùng và vai trò trong nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, đồng thời cung cấp tính linh hoạt và dễ sử dụng.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML