Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng OpenFileDialog

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:31 PM
Việc sử dụng cửa sổ Dialog là rất cần thiết khi chúng ta muốn mở và lưu dữ liệu nào đó. Hướng dẫn này chỉ là những hàm cơ bản sử dụng OpenFileDialog
  • 0
  • 17393

Sử dụng OpenFileDialog

Việc sử dụng cửa sổ Dialog là rất cần thiết khi chúng ta muốn mở và lưu dữ liệu nào đó. Hướng dẫn này chỉ là những hàm cơ bản sử dụng OpenFileDialog


Chúng ta cần 1 Button và 1 Textbox để làm việc này, còn ở đây là form mới, khi bạn sử dụng trong chương trình thì cần 2 control trên thôi

Đầu tiên cần using thư viện 

using System.Windows.Forms;


Theo như demo thì mình sẽ code đoạn này trong button:

OpenFileDialog _openFileDialog = new OpenFileDialog();

_openFileDialog.Title = "DotNet Group A-Z - DNGAZ";

_openFileDialog.InitialDirectory = @"c:\Program Files";//Thư mục mặc định khi mở

_openFileDialog.Filter = "All files (*.*)|*.*|exe files (*.exe)|*.exe";// Lọc ra những file cần hiển thị

_openFileDialog.FilterIndex = 1;//chúng ta có All files là 1,exe là 2 

_openFileDialog.RestoreDirectory = true;


if (_openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)

{

textBox1.Text = _openFileDialog.FileName;//đường dẫn của file trong textbox

}


Phần title và Filter có thể thay đổi tùy theo bạn muốn lọc những loại file gì sẽ dc liệt kê

Và đây là thành quảNguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML