Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Cách lọc phần tập tin mở rộng

Được viết bởi webmaster ngày 07/02/2019 lúc 12:59 PM
Giả sử bạn muốn hiển thị những tệp tin với đuôi mở rộng cho trước
 • 0
 • 5210

Cách lọc phần tập tin mở rộng

Giả sử bạn muốn hiển thị những tệp tin với đuôi mở rộng cho trước. Cách đơn giản nhất là sử dụng phương thức Directory.GetFiles() để đưa ra danh sách các tệp tin với phần mở rộng khác nhau. Ví dụ như bên dưới:
Directory.GetFiles("C:\\path", "*.mp3|*.jpg", SearchOption.AllDirectories);
Directory.GetFiles("C:\\path", "*.mp3;*.jpg", SearchOption.AllDirectories);
Đối với phiên bản .NET 4.0 trở về sau:
var files = Directory.EnumerateFiles("C:\\path", "*.*", SearchOption.AllDirectories)
      .Where(s => s.EndsWith(".mp3") || s.EndsWith(".jpg"));
Nhưng đối với các phiên bản trước đó
var files = Directory.GetFiles("C:\\path", "*.*", SearchOption.AllDirectories)
      .Where(s => s.EndsWith(".mp3") || s.EndsWith(".jpg"));
Nếu bạn có danh sách nhiều phần mở rộng hơn thì nên sử dụng cách bên dưới:
string supportedExtensions = "*.jpg,*.gif,*.png,*.bmp,*.jpe,*.jpeg,*.wmf,*.emf,*.xbm,*.ico,*.eps,*.tif,*.tiff,*.g01,*.g02,*.g03,*.g04,*.g05,*.g06,*.g07,*.g08";
foreach (string imageFile in Directory.GetFiles(_tempDirectory, "*.*", SearchOption.AllDirectories).Where(s => supportedExtensions.Contains(Path.GetExtension(s).ToLower())))
{
  //thực hiệu câu lệnh bên trong
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML