Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Cách để tùy biến trường tìm kiếm trong AutoCompleteExtender

Được viết bởi webmaster ngày 04/09/2017 lúc 03:17 PM
Tùy biến kết quả hiển thị của danh sách AutoCompleteExtender, thay vì chỉ 1 cột như truyền thống thì có thể hiển thị nhiều hơn 1 cột.
 • 0
 • 5664

Cách để tùy biến trường tìm kiếm trong AutoCompleteExtender

Tùy biến kết quả hiển thị của danh sách AutoCompleteExtender, thay vì chỉ 1 cột như truyền thống thì có thể hiển thị nhiều hơn 1 cột.

Cách làm như sau:

Trước tiên đăng ký cái script như dưới
<ajaxToolkit:ToolkitScriptManager runat="server" ID="ScriptManager1" />

Thêm các control

<asp:TextBox runat="server" ID="txtTuKhoa" placeholder="Nhập từ khóa cần tìm kiếm" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
 <cc2:AutoCompleteExtender runat="server" ID="autoComplete1" TargetControlID="txtTuKhoa"
                                          OnClientPopulated="onClientPopulated" OnClientItemSelected="itemSelected"
                                          BehaviorID="AutoCompleteEx" DelimiterCharacters=";, :"
                                          ServicePath="~/AutoCompleteText.asmx" ServiceMethod="GetKhachHang"
                                          MinimumPrefixLength="0"   CompletionListCssClass="completionList"
                                          CompletionListItemCssClass="listItem"
                                          CompletionListHighlightedItemCssClass="itemHighlighted"  CompletionInterval="1000" CompletionSetCount="20"  EnableCaching="true"/>

Thêm 2 chuỗi script như bên dưới:
<script type="text/javascript">
                    function itemSelected(ev) {


                        var index = $find("AutoCompleteEx")._selectIndex;
                        var dd = $find("AutoCompleteEx").get_completionList().childNodes[index]._value;
                        $find("AutoCompleteEx").get_element().value = dd;
                    }
                    function onClientPopulated(sender, e) {


                        var comletionList = $find("AutoCompleteEx").get_completionList();
                      
                        for (i = 0; i < comletionList.childNodes.length; i++) {

                            var _value = comletionList.childNodes[i]._value;
                            //comletionList.childNodes[i]._value = _value.substring(_value.lastIndexOf('|') + 1); // parse id to _value

                            _value = comletionList.childNodes[i]._value.split('|');
                            comletionList.childNodes[i]._value = _value[1];

                            comletionList.childNodes[i].innerHTML = "<div style='width:100%; clear:both;border:1px solid #efefef;'><div style='width: 20%; float:left'>" + _value[0] + "</div><div style=' width: 50%; float:right'>" + _value[1] + "</div></div>"; ;


                        }
                      
                    }
                </script>

Trong file webservice mà mình muốn quản lý.

 	[WebMethod]
    public string[] GetKhachHang(string prefixText, int count)
    {
      int TotalRows = 0;
      string WhereClause = "";
      string[] keywords = prefixText.Split(new string[] { " " }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
      if (keywords.Length == 1)
      {
        WhereClause += String.Format("dbo.fuChuyenCoDauThanhKhongDau(TenKhachHang) like N'%{0}%' ", Common.ConvertToUnSign(keywords[0]));
      }
      else
      {
        for (int i = 0; i < keywords.Length; i++)
        {
          if (i == 0)
          {
            WhereClause += String.Format("dbo.fuChuyenCoDauThanhKhongDau(TenKhachHang) like N'%{0}%' ", Common.ConvertToUnSign(keywords[i]));
          }
          if (i > 1)
          {
            WhereClause += String.Format(" and dbo.fuChuyenCoDauThanhKhongDau(TenKhachHang) like N'%{0}%' ", Common.ConvertToUnSign(keywords[i]));
          }
        }
      }
      //JavaScriptSerializer jss = new JavaScriptSerializer();
      TList<KhachHang> TList_KhachHang = DataRepository.KhachHangProvider.GetPaged(WhereClause, "TenKhachHang DESC", 0, 0, out TotalRows);
      count = TList_KhachHang.Count;
      List<string> items = new List<string>(count);
      if (count > 0)
      {
        for (int i = 0; i <= count - 1; i++)
        {
          //object[] item = new object[] { TList_KhachHang[i].TenKhachHang, TList_KhachHang[i].TenKhachHang, "images/demo.gif" };
          items.Add((TList_KhachHang[i].MaSoThue + "|" + TList_KhachHang[i].TenKhachHang));
        }
      }
      return items.ToArray();
    }

Thêm một chút tinh chỉnh giao diện cho đẹp

<style>

.completionList {

  border:solid 1px Gray;

  margin:0px;

  padding:3px;

  height: 120px;

  overflow:auto;

  background-color: #FFFFFF;

  z-index: 9999999999;

  position: absolute;

  list-style-type: none;

} 

.listItem {

  color: #191919;

  list-style-type: none;

  height: 30px;} 

.itemHighlighted

{

  background-color: #ADD6FF; 

  height: 30px; 

}

</style>

Kết quả như hình bên dưới:

ket-qua.jpg

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML