Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Viết chương trình thực hiện việc thực hành đánh máy chữ

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:10 PM
Viết chương trình thực hiện việc thực hành đánh máy chữ, giao diện như hình bên. Yêu cầu : Khi nhấn 1 kí tự hoặc 1 số nào thì kí tự hoặc số đó chuyển sang màu đỏ, khi thả phím ra thì màu chữ trở lại màu đen. Đồng thời kí tự vừa được nhấn sẽ hiện bên dưới Text box.
  • 0
  • 7426

Viết chương trình thực hiện việc thực hành đánh máy chữ

Viết chương trình thực hiện việc thực hành đánh máy chữ, giao diện như hình bên. Yêu cầu : Khi nhấn 1 kí tự hoặc 1 số nào thì kí tự hoặc số đó chuyển sang màu đỏ, khi thả phím ra thì màu chữ trở lại màu đen. Đồng thời kí tự vừa được nhấn sẽ hiện bên dưới Text box.


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;


public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private string input = "";

private void richTextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)

{

//MessageBox.Show("code:" + e.KeyCode.ToString() + "\ndata:" + e.KeyData.ToString() + "\nvalue:" +

// e.KeyValue.ToString());


input = e.KeyData.ToString();

SuKienKeyDown();

}

private void richTextBox1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)

{

input = e.KeyData.ToString();

SuKienKeyUp();

}

private void SuKienKeyDown()

{

foreach (Control ctrlChild in this.Controls)

{

if (ctrlChild.GetType() == typeof(Label))

{

if (ctrlChild.Text.ToUpper() == input.ToUpper())

{

ctrlChild.BackColor = Color.OrangeRed;

}

}

}

}

private void SuKienKeyUp()

{

foreach (Control ctrlChild in this.Controls)

{

if (ctrlChild.GetType() == typeof(Label))

{

if (ctrlChild.Text.ToUpper() == input.ToUpper())

{

ctrlChild.BackColor = Color.White;

}

}

}

}

}


Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML