Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hiển thị thời gian thực trong web ASP.net

Được viết bởi QuangIT ngày 21/09/2012 lúc 03:17 AM
Cái này có thể dùng jacascript. Nếu không thì làm bằng control timer trong asp.net.
  • 0
  • 10316

Hiển thị thời gian thực trong web ASP.net

Tạo 1 trang default.aspx
Kéo Cái control ScriptManager vào, kéo thêm cái control UpdatePanel vào, kéo thêm cái control Timer và control Literal vào mục control UpdatePanel mà bạn vừa kéo vào ở trên.

Chỉnh thuộc tính Interval của control Timer là 1000 (cửa sổ Property bên phải). Trong sự kiện tick của Timer viết như sau: 
PHP Code:
protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Literal1.Text = DateTime.Now.ToString(); 
        }  

Chọn thằng UpdatePanel chọn thuộc tính Trigger của nó sẽ mở ra cửa sổ mới, sau đó bấm nút Add. Trong phần ControlId chọn cái Timer mà bạn kéo vào trước đó, trong phần EventName thì chọn là Tick. Chạy thử thấy OK

Code trong phần source nó như sau:

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"> 
    </asp:ScriptManager> 
    <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server"> 
        <ContentTemplate> 
            <asp:Literal ID="Literal1" runat="server"></asp:Literal> 
            <asp:Timer ID="Timer1" runat="server" Interval="1000" ontick="Timer1_Tick"> 
            </asp:Timer> 
        </ContentTemplate> 
        <Triggers> 
            <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Timer1" EventName="Tick" /> 
        </Triggers> 
    </asp:UpdatePanel>  

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML