Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hàm Nhập Họ Tên và xử lý tách

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:10 PM
- Cho phép nhập một chuỗi Họ Tên - Xuất Họ, Chữ lót, Tên của chuỗi họ tên vào các label tương ứng khi click chuột vào một nút lệnh - Tạo điều kiện để người sử dụng thuận lợi khi nhập họ tên mới. - Có nút lệnh để đóng chương trình và phải hỏi người sử dụng trước khi thật sự kết thúc chương trình
  • 0
  • 15944

Hàm Nhập Họ Tên và xử lý tách

Viết code để thực hiện những yêu cầu sau:

- Cho phép nhập một chuỗi Họ Tên

- Xuất Họ, Chữ lót, Tên của chuỗi họ tên vào các label tương ứng khi click chuột vào một nút lệnh

- Tạo điều kiện để người sử dụng thuận lợi khi nhập họ tên mới.

- Có nút lệnh để đóng chương trình và phải hỏi người sử dụng trước khi thật sự kết thúc chương trình


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;


public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)

{

if(MessageBox.Show("Thoát chương trình ?","thông báo",MessageBoxButtons.OKCancel,MessageBoxIcon.Question)==DialogResult.OK)

{

this.Close();

}

}

private void btnXuat_Click(object sender, EventArgs e)

{

if(string.IsNullOrEmpty(txtHoTen.Text))

{

MessageBox.Show("chưa nhập họ tên");

txtHoTen.Focus();

}

else

{

string input = txtHoTen.Text.Trim();

string[] arr = input.Split(' ');

if (arr.Length >= 2)

{

string ho = arr[0];

string ten = arr[arr.Length - 1];

lblHo.Text = ho;

lblTen.Text = ten;

string chuLot = "";

if (arr.Length > 2)

{

for (int i = 1; i < arr.Length - 1; i++)

{

chuLot += arr[i] + " ";

}

}

lblChuLot.Text = chuLot;

}

else

{

if (arr.Length <= 1)

{

MessageBox.Show("họ tên chưa đầy đủ");

txtHoTen.Focus();

}

}

}

}

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML