Cấp bậc tác giả:

DOTNET

[Tut] Video hướng dẫn sử SMS Gateway và lập trình tương tác

Được viết bởi QuangIT ngày 21/09/2012 lúc 03:17 AM
Sau thời gian tìm hiểu và thử nghiệm code SMS trên nền ASP.NET/C#, mình xin share đoạn code xử lý SMS cho các bạn nào muốn phát triển tiếp, đây là đoạn code xử lý căn bản nhất: tiếp nhận tin nhắn từ điện thoại, phản hồi lại.
  • 0
  • 9741
Tải tệp tin: Click ở đây

[Tut] Video hướng dẫn sử SMS Gateway và lập trình tương tác

Xem trực tuyến: Download Video và Code ở link trên


Code test thành công sử dụng hệ thống SMSGATEWAY Free của FiboSMS.com cung cấp. 
Các bạn có thể demo thử: SMS NXD 01 Gởi đến 8122


using System
using System.Data
using System.Configuration
using System.Web
using System.Web.Security
using System.Web.UI
using System.Web.UI.WebControls
using System.Web.UI.WebControls.WebParts
using System.Web.UI.HtmlControls

public 
partial class _Default System.Web.UI.Page 

    protected 
void Page_Load(object senderEventArgs e
    { 
        
HttpContext ctx this.Context
        
string ClientIP ctx.Request.UserHostAddress

        
//Chỉ cho phép truy xuất từ ip của fibo, ngăn chặn các tình trạng hack 
        
if (ClientIP.Equals("112.78.7.18") || ClientIP.Equals("118.69.199.9")) 
        { 
        if (
Request.QueryString["message"] != null
        { 
            
string phone ""
            
string service ""
            
string strcuphap Request.QueryString["message"].ToUpper(); 
            if (
Request.QueryString["phone"] != null
                
phone Request.QueryString["phone"].ToString(); 
            if (
Request.QueryString["service"] != null
                
service Request.QueryString["service"].ToString(); 
            
string[] tam strcuphap.Split(' '); 
            if (
tam[0].Equals("SMS")) 
            { 
                
//set cu phap 
                
if (tam[1].Equals("NXD")) 
                { 
                    if (
tam[2].Equals("01")) 
                    { 
                        
int diem 10;; 
                        
Response.Write("<ClientResponse><Message><PhoneNumber>" phone "</PhoneNumber><Message>Ket qua la " diem " Code by DavidHuynhVan@Gmail.COM</Message><SMSID> -1</SMSID><ServiceNo>" service "</ServiceNo></Message></ClientResponse>"); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        else 
            
Response.Write("Ban chua nhap tham so de xu ly!!"); 
        } 
        else 
            
Response.Write("Ban truy xuat khong phai tu dia chi ip cua fibo!!"); 
        
Response.End(); 
    } 

    
//Thay các ký tự đặc biệt không được sử dụng trong XML 
    
public string ReplaceSpecialCharsForXML(string strString
    { 
        
string strRet ""
        if (
strString != null
        { 
            
strRet strString.Replace("\"""&quot;"); 
            
strRet strRet.Replace("&""&amp;"); 
            
strRet strRet.Replace("’""&apos;"); 
            
strRet strRet.Replace("'""&apos;"); 
            
strRet strRet.Replace("<""&lt;"); 
            
strRet strRet.Replace(">""&gt;"); 
        } 
        return 
strRet
    } 
}  

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML