Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Thông báo cho người sử dụng biết nội dung nhập

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:10 PM
Khi chọn nút Search thì chương trình sẽ thông báo cho người sử dụng biết nội dung nhập trong “Search string” có xuất hiện trong “Main string” hay không. Khi chọn nút Replace thì chương trình sẽ thay thế trong Main String chuỗi giá trị Search String bằng chuỗi Replace String.
  • 0
  • 6721

Thông báo cho người sử dụng biết nội dung nhập

Tạo một Project như yêu cầu sau:

Khi chọn nút Search thì chương trình sẽ thông báo cho người sử dụng biết nội dung nhập trong “Search string” có xuất hiện trong “Main string” hay không. Khi chọn nút Replace thì chương trình sẽ thay thế trong Main String chuỗi giá trị Search String bằng chuỗi Replace String.


Kết quả tìm kiếm:


Kết quả thay thế:


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;


public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private void btnReplace_Click(object sender, EventArgs e)


{

rtxContent.SelectAll();

rtxContent.SelectionBackColor = Color.White;

rtxContent.Text = rtxContent.Text.Replace(txtSearch.Text, txtReplace.Text);

}

private void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e)

{

rtxContent.SelectAll();

rtxContent.SelectionBackColor = Color.White;

int i = 0;

foreach (char ch in rtxContent.Text)

{

if(ch.ToString().ToLower() == txtSearch.Text.ToLower())

{

rtxContent.Select(i, 1);

rtxContent.SelectionBackColor = Color.Yellow;

}

i++;

}

}

}Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML