Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Tăng tốc ứng dụng ASP.NET trên IIS 7.x

Được viết bởi QuangIT ngày 12/08/2013 lúc 01:57 AM
Để tăng tốc độ cho việc tải dữ liệu tại client. Điều quan trọng nhất tất cả nội dung điều được Cache tại Browser, bao gồm các tập tin như hình ảnh tĩnh, stylesheets và các file script. Bằng cách cho phép cache tất cả các file này tại trình duyệt, có nghĩa là nó sẽ không gửi request đến server trong khoảng thời gian được cache.
  • 0
  • 8598

Tăng tốc ứng dụng ASP.NET trên IIS 7.x

Để tăng tốc độ cho việc tải dữ liệu tại client. Điều quan trọng nhất tất cả nội dung điều được Cache tại Browser, bao gồm các tập tin như hình ảnh tĩnh, stylesheets và các file script. Bằng cách cho phép cache tất cả các file này tại trình duyệt, có nghĩa là nó sẽ không gửi request đến server trong khoảng thời gian được cache. Điều đó tiết kiệm được rất nhiều băng thông và web của bạn tải cũng nhanh hơn nhiều
Bài viết này sẽ giúp bạn tinh chỉnh hiệu suất cho ASP.net với IIS 7 một cách đơn giản là cấu hình trong Web.config mà không cần code thêm bất kỳ 1 đoạn code nào

tangtociis7.jpg
Tăng tốc ứng dụng ASP.NET trên IIS 7.x 

Http Compression:
Bạn luôn luôn có thể sử dụng Http Compression trong Asp.Net bằng cách sử dụng thư viện của hãng thứ 3 hoặc của chính bạn. Với IIS 7 bạn có thể sử dụng tính năng nén có sẵn bằng cách thêm đoạn xml sau vào Web.config
Note: Các đoạn XML sau đây phải được đặt trong phần của web.config này.

<urlCompression doDynamicCompression="true" doStaticCompression="true" dynamicCompressionBeforeCache="true"/>

doDynamicCompression: thuộc tính này cho phép nén nội dung động

doStaticCompression: cho phép nén nội dung tĩnh như javascript, css. Hình ảnh và nội dung tĩnh khác mặc định sẽ không được nén

dynamicCompressionBeforeCache:  Nếu bạn sử dụng Out Cache trong Asp.net. Thuộc tính này sẽ giúp nén dữ liệu xong rồi cache như vậy sẽ tiết kiệm được bộ nhớ

Cache static files:

Để tăng tốc độ cho việc tải dữ liệu tại client. Điều quan trọng nhất tất cả nội dung điều được Cache tại Browser, bao gồm các tập tin như hình ảnh tĩnh, stylesheets và các file script
Bằng cách cho phép cache tất cả các file này tại trình duyệt, có nghĩa là nó sẽ không gửi request đến server trong khoảng thời gian được cache. Điều đó tiết kiệm được rất nhiều băng thông và web của bạn tải cũng nhanh hơn nhiều

<staticContent>
     <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="365.00:00:00"/>
</staticContent>

Chi tiết config:

<system.webServer>
<httpCompression directory="%SystemDrive%\inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files">

    <scheme name="gzip" dll="%Windir%\system32\inetsrv\gzip.dll" />
    <dynamicTypes>
        <add mimeType="text/*" enabled="true" />
        <add mimeType="message/*" enabled="true" />
        <add mimeType="application/x-javascript" enabled="true" />
        <add mimeType="*/*" enabled="false" />
    </dynamicTypes>
    <staticTypes>
        <add mimeType="text/*" enabled="true" />
        <add mimeType="message/*" enabled="true" />
        <add mimeType="application/x-javascript" enabled="true" />
        <add mimeType="*/*" enabled="false" />
    </staticTypes>
</httpCompression>
<urlCompression  doStaticCompression="true" doDynamicCompression="false" />
 <staticContent>
      <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="7.00:00:00" />
</staticContent>
</system.webServer>

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML