Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Hướng dẫn publish ASP .Net MVC lên host

Được viết bởi QuangIT ngày 31/07/2012 lúc 02:28 PM
Sau khi tạo xong một project ASP .Net MVC. Bạn muốn publish lên host chúng ta phải thực hiện vài thao tác sau để có được sự thành công nhất định.
  • 0
  • 18039
Tải tệp tin: Click ở đây

Hướng dẫn publish ASP .Net MVC lên host

Sau khi tạo xong một project ASP .Net MVC. Bạn muốn publish lên host chúng ta phải thực hiện vài thao tác sau để có được sự thành công nhất định.

Bước 1:
- Chạy project lần đầu tiên trên máy local.
- Register một acc tùy ý.
- Trở lại ứng dụng C#, chọn project-->show all files.
- Trong thư mục App_Data xuất hiện một cơ sở dữ liệu, click phải lên nó chọn Include In Project.
- Rebuild lại project.
Bước 2: chỉnh sửa một số Reference như sau:
- Trong thư mục Reference --> right click lên reference tên là "System.Web.Mvc" chọn properties --> ở thuộc tính Copy local thay đổi thành true.
- Thực hiện tương tư với 2 Reference là "System.Web.Routing" và "System.web.Abstractions"
Bước 3: chỉnh sửa file "Global.asax"
- Thay đổi đoạn code sau:
public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) { routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); routes.MapRoute( "Default", // Route name "{controller}/{action}/{id}", // URL with parameters new { controller = "Home", action = "Index", id = "" } // Parameter defaults ); } 
- Thành đoạn code sau: public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) { routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); routes.MapRoute( "Default", "{controller}.aspx/{action}/{id}", new { action = "Index", id = "" } ); routes.MapRoute( "Root", "", new { controller = "Home", action = "Index", id = "" } ); } 
Bước 4: chỉnh sửa file "web.config"
- Tìm đoạn code sau: <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericErrorPage.htm"> <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" /> <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" /> </customErrors> --> 
- Thêm đoạn code sau vào cuối đoạn code trên:
<customErrors mode="Off"/>

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML