Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Tạo hộp thông báo (message box) trong web ASP.NET

Được viết bởi webmaster ngày 30/04/2013 lúc 10:32 AM
Trong ASP.NET web form không có sẵn message box như trong window form, sau đây, tôi sẽ trình bày cách tạo message box trong ASP.NET web form
  • 0
  • 25307

Tạo hộp thông báo (message box) trong web ASP.NET

Trong ASP.NET web form không có sẵn message box như trong window form, sau đây, tôi sẽ trình bày cách tạo message box trong ASP.NET web form:

Trước tiên, tạo class WebMsgBox.cs đặt vào trong thư mực App code của web

Nội dung class như sau:

using System;
using Microsoft.VisualBasic; 
using System.Text; 
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public class WebMsgBox 
protected static Hashtable handlerPages = new Hashtable();
private WebMsgBox() 
public static void Show(string Message) 
if (!(handlerPages.Contains(HttpContext.Current.Handler))) 
Page currentPage = (Page)HttpContext.Current.Handler; 
if (!((currentPage == null))) 
Queue messageQueue = new Queue(); 
messageQueue.Enqueue(Message); 
handlerPages.Add(HttpContext.Current.Handler, messageQueue); 
currentPage.Unload += new EventHandler(CurrentPageUnload); 
else 
{     Queue queue = ((Queue)(handlerPages[HttpContext.Current.Handler])); 
queue.Enqueue(Message); 
private static void CurrentPageUnload(object sender, EventArgs e) 
Queue queue = ((Queue)(handlerPages[HttpContext.Current.Handler])); 
if (queue != null)
StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
int iMsgCount = queue.Count; 
builder.Append("<script language='javascript'>"); 
string sMsg; 
while ((iMsgCount > 0)) 
iMsgCount = iMsgCount - 1; 
sMsg = System.Convert.ToString(queue.Dequeue()); 
sMsg = sMsg.Replace("\"", "'"); 
builder.Append("alert( \"" + sMsg + "\" );"); 
builder.Append("</script>"); 
handlerPages.Remove(HttpContext.Current.Handler); 
HttpContext.Current.Response.Write(builder.ToString()); 
}

Khi sử dụng, bạn chỉ cần gọi :  WebMsgBox.Show("nội dung thông báo");

Ví dụ WebMsgBox.Show("Thành công"); 

Kết quả như sau:

webmsgboxclass.jpg

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML