Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn sử dụng Control ASPxDateEdit của DevExpress

Được viết bởi webmaster ngày 28/04/2013 lúc 08:07 PM
Nếu bạn muốn sử dụng TextBox để hiển thị ngày theo Format mình mong muốn, giao diện đẹp và bắt mắt. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến Control Calendar của Ajax Control Toolkit.
  • 0
  • 10123

Hướng dẫn sử dụng Control ASPxDateEdit của DevExpress

Nếu bạn muốn sử dụng TextBox để hiển thị ngày theo Format mình mong muốn, giao diện đẹp và bắt mắt. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến Control Calendar của Ajax Control Toolkit. Ở đây Tôi hướng dẫn bạn sử dụng 1 control khác cũng thú vị không kém, đó là Control ASPxDateEdit của DevExpress

Chỉ 1 dòng đơn giản trong trang Aspx:

<dx:ASPxDateEdit ID="dateEdit" runat="server" Width="150" EditFormatString="dd/MM/yyyy" UseMaskBehavior="true" />

Như thế này không chạy được đâu nhé, bạn phải add Reference DLL ASPXEditors của DevExpress(bất cứ phiên bản nào) vào. Và tại Web.config đăng ký cho nó:

<add assembly="DevExpress.Web.ASPxEditors.v11.1, Version=11.1.8.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a"/>

Ở đây mình đăng ký cho nó phiên bản 11.1.8

OK, nếu đúng thì giao diện sẽ như hình bên dưới

aspxdateedit.jpg

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML