Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn sử dụng Output Caching

Được viết bởi QuangIT ngày 29/04/2013 lúc 12:00 AM
Caching có thể cải thiện hiệu suất ứng dụng. Caching là quan trọng trong ứng dụng web vì hiệu suất là một yếu tố quan trọng trong mọi ứng dụng web.
  • 0
  • 8202

Hướng dẫn sử dụng Output Caching

Nếu bạn thường xuyên theo dõi DOTNET GROUP, hẳn bạn sẽ nhớ đã từng đọc bài viết của mình, đó là bài Caching trong ASP.NET.

Caching có thể cải thiện hiệu suất ứng dụng. Caching là quan trọng trong ứng dụng web vì hiệu suất là một yếu tố quan trọng trong mọi ứng dụng web.

Nhưng đó chỉ là lý thuyết, và bài hôm nay sẽ là ví dụ thực tiễn có thể áp dụng cho dự án Asp.Net của bạn.

Trong trang Defaul.aspx

<asp:Label   
             ID="Label1"  
             runat="server"  
             Font-Size="Large"   
             ForeColor="SeaGreen"  
             Text="Output Caching Duration: 60 seconds."  
             >  
        </asp:Label>  
        <br /><br />  
        <asp:Label   
             ID="Label2"  
             runat="server"  
             Font-Size="Large"   
             ForeColor="DodgerBlue"  
             >  
        </asp:Label> 

Chèn Script này vào trang:

<script runat="server">  
    protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {  
        Label2.Text = "Present Time: ";  
        Label2.Text += DateTime.Now.ToString();  
    }  
</script>  

Đăng ký cho nó 1 OutputCache phía trên trang
<%@ OutputCache Duration="60" VaryByParam="None" %>  
Lời gọi trên sẽ lưu trữ các phiên bản khác nhau của trang dựa trên giá trị chuỗi truy vấn trong 60 giây.

OutputCaching.gif

OutputCaching1.gif

OutputCaching2.gif

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML