Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Làm cách nào để sử dụng Application State trong Asp.Net

Được viết bởi webmaster ngày 28/04/2013 lúc 11:26 PM
Đối tượng Application được sử dụng để tham chiếu đến thể hiện của lớp HttpApplicationState. Application State(trạng thái ứng dụng) lưu trữ toàn bộ thông tin sử dụng qua lại giữa nhiều phiên làm việc(Sesstion) và các yêu cầu(request).
  • 0
  • 8924

Làm cách nào để sử dụng Application State trong Asp.Net

Đối tượng Application được sử dụng để tham chiếu đến thể hiện của lớp HttpApplicationState. Application State(trạng thái ứng dụng) lưu trữ toàn bộ thông tin sử dụng qua lại giữa nhiều phiên làm việc(Sesstion) và các yêu cầu(request). Đối tượng Application nắm hầu hết các thông tin được sử dụng cho nhiều trang của ứng dụng

Ví dụ này sẽ sử dụng Application State trong việc đếm số lần click button.

Tại trang Defaul.aspx:

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="Large" ForeColor="Crimson">  
        </asp:Label>  
        <br /><br />  
        <asp:Button   
            ID="Button1"   
            runat="server"   
            Text="Show Button Click Status"  
            OnClick="Button1_Click"  
            Font-Bold="true"  
            ForeColor="SeaGreen"  
            />  

Dán đoạn Script này vào trang:

<script runat="server">  
    protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) {  
        int counter = 0;  
        if(Application["ButtonClickCounter"] !=null)  
        {  
            counter = (int)Application["ButtonClickCounter"];  
        }  
        counter++;  
        Application["ButtonClickCounter"] = counter;  
        Label1.Text = "Button Clicked: " + counter.ToString() + " times";  
    }  
</script>  

Mỗi lần Click button nó sẽ đếm lên 1 và lưu vào Application State

ApplicationState.gif

ApplicationState1.gif

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML