Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Phương thức ASP.NET Web gọi using AJAX (jQuery)

Được viết bởi QuangIT ngày 03/09/2014 lúc 10:58 AM
Bài viết này hướng dẫn gọi chức năng phía máy chủ (phương thức web) từ phía máy khách (trang aspx) sử dụng AJAX (cung cấp bởi jQuery).
 • 0
 • 16188

Phương thức ASP.NET Web gọi using AJAX (jQuery)

Thú vị và dễ dàng để thực hiện nó. 

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo ra WebMethod sẽ trả về thông điệp cho phía máy khách

1) Tạo ứng dụng ASP.NET. 
2) Thêm trang mới 'WebForm1.aspx . 
3) Trong WebForm1.aspx bao gồm jQuery. Nếu bạn không có tập tin jQuery, bạn có thể tải về các tập tin mới nhất từ ​​http://jquery.com/ 

<script src="Scripts/jquery-1.4.1.js" type="text/javascript"></script>

4) Trong trang code behind (WebForm1.aspx.cs) tạo WebMethod để trả về một số dữ liệu đưa ra dưới đây. Hãy chắc chắn thêm thuộc tính [WebMethod ()] đến chức năng. Phải bao gồm không gian tên System.Web.Services. (sử dụng System.Web.Services;) 

[WebMethod()]
public static string GetData(int userid)
{
  /*You can do database operations here if required*/
  return "my userid is" + userid.ToString();
}

5) Thêm thẻ script và chức năng để gọi phương thức web. Thông qua tham số (trong trường hợp này 'userid') đến phương thức web như đối tượng JSON

function asyncServerCall(userid) {
  jQuery.ajax({
 url: 'WebForm1.aspx/GetData',
 type: "POST",
 data: "{'userid':" + userid + "}",
 contentType: "application/json; charset=utf-8",
 dataType: "json",
 success: function (data) {
   alert(data.d);
 }

  });
}

6) Thêm nút trên trang aspx và gọi hàm ajax vào sự kiện click. 

<input type="button" value="click me" onclick="asyncServerCall(1);" />

7) Chạy ứng dụng và nhấn nút, bạn có thể thấy WebMethod được gọi và dữ liệu được trả về.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML