Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng chức năng Print từ JavaScript

Được viết bởi QuangIT ngày 25/08/2014 lúc 07:29 PM
Trong bài viết ngắn này, tôi sẽ giải thích làm thế nào để in cụ thể (đặc biệt) một phần của trang web trong ASP.Net sử dụng C#
  • 0
  • 8477

Sử dụng chức năng Print từ JavaScript

Ý tưởng là đặt các nội dung được in bên trong điều khiển ASP.Net Panel và sau đó in nội dung trong đó.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title></title>
    <script type = "text/javascript">
        function PrintPanel() {
            var panel = document.getElementById("<%=pnlContents.ClientID %>");
            var printWindow = window.open('', '', 'height=400,width=800');
            printWindow.document.write('<html><head><title>DIV Contents</title>');
            printWindow.document.write('</head><body >');
            printWindow.document.write(panel.innerHTML);
            printWindow.document.write('</body></html>');
            printWindow.document.close();
            setTimeout(function () {
                printWindow.print();
            }, 500);
            return false;
        }
    </script>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat = "server">
    <asp:Panel id="pnlContents" runat = "server">
        <span style="font-size: 10pt; font-weight:bold; font-family: Arial">Hello,
            <br />
            This is <span style="color: #18B5F0">Mudassar Khan</span>.<br />
            Hoping that you are enjoying my articles!</span>
    </asp:Panel>
    <br />
    <asp:Button ID="btnPrint" runat="server" Text="Print" OnClientClick = "return PrintPanel();" />
    </form>
</body>
</html>

Trong Markup HTML ở trên tôi có control panel pnlContents có nội dung cần in và nút btnPrint trong đó có sự kiện OnClientClick gọi phương thức JavaScript PrintPanel() để in nội dung của Panel.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML